Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2019, 155456BeleidsregelsBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent het toepassen van bestuursrechtelijke sancties op grond van artikel 13b Opiumwet

De burgemeester van Weert;

 

Overwegende dat:

 • -

  Artikel 13b Opiumwet, eerste lid, de burgemeester de bevoegdheid verleent om een last onder bestuursdwang op te leggen wanneer in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 • -

  Er sinds 1 januari 2019 een verruiming van de bevoegdheid in werking is getreden met als gevolg dat de bevoegdheid ook ingezet kan worden wanneer er sprake is van voorbereidingshandelingen in een woning of lokaal;

 • -

  In het belang van de openbare orde en veiligheid de illegale drugshandel onttrokken dient te worden uit de Weerter samenleving.

Gelet op:

 • -

  Artikel 13b Opiumwet;

 • -

  Artikel 125 Gemeentewet;

 • -

  Artikel 5:31 Algemene wet bestuursrecht ( Awb ).

Besluit:

 • 1.

  de onderstaande beleidsregels vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van artikel 13b Opiumwet;

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden de dag na de bekendmaking en te bepalen dat de oude beleidsregels daarmee vervallen (“Beleidsregels voor het toepassen van sancties krachtens artikel 13b van de Opiumwet (wet Damocles )” van 11-04-2012).

Woningen

De bestuursdwangbevoegdheid, welke de burgemeester ontleent aan artikel 13b Opiumwet, betekent dat er bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs in een pand overgegaan kan worden tot het sluiten van het pand.

Echter, in verband met de gevoeligheid van het sluiten van een woning en gelet op artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven) is het uitgangspunt bij woningen waarschuwen, tenzij er sprake is van een ernstig geval. Wanneer er sprake kan zijn van een ernstig geval wordt onder de matrix toegelicht.

OVERTREDING

1e keer

2e keer binnen 4 jaar

3e keer binnen 4 jaar

4e keer binnen 4 jaar

Voorbereidingshandelingen

Waarschuwing, tenzij ernstig geval

6 mnd sluiting

12 mnd sluiting

24 mnd sluiting

Softdrugs

Waarschuwing, tenzij ernstig geval

6 mnd sluiting

12 mnd sluiting

24 mnd sluiting

Harddrugs

Waarschuwen, tenzij ernstig geval

9 mnd sluiting

18 mnd sluiting

36 mnd sluiting

 

Ernstig geval

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ernstig geval bij één of meer van onderstaande constateringen (niet limitatief):

 • Grote hoeveelheden drugs (zowel soft- als harddrugs);

 • Een combinatie van het voorhanden hebben van softdrugs en harddrugs;

 • Een bedrijfsmatig karakter van de geconstateerde inrichting, feiten en omstandigheden;

 • Voorgeschiedenis van de betrokkene(n) met betrekking tot drugshandel en/of andere strafbare feiten;

 • De aanwezigheid van andere strafbare feiten ter plaatse;

 • De aanwezigheid van handelsattributen;

 • Er is sprake van overlast en/of aantasting van het woon- en leefklimaat;

 • Er is sprake (van een vermoeden) van verwijtbaarheid van de bewoners/betrokkenen.

Sluitingstermijn inzake ernstig geval

Wanneer de burgemeester in het geval van een woning concludeert dat er sprake is van een ernstig geval met betrekking tot softdrugs en/of voorbereidingshandelingen volgt er in principe een sluiting van 3 maanden. Wanneer er sprake is van een ernstig geval met betrekking tot harddrugs volgt er in principe een sluiting van 6 maanden.

 

Lokalen

Lokaal: een pand of ruimte in een pand, zoals een winkel, horecabedrijf of een loods, waarbij er geen sprake is van daadwerkelijk woongenot. Het feitelijk gebruik van het pand is hierbij doorslaggevend.

Het uitgangspunt voor lokalen is dat er bij de eerste constatering wordt gesloten.

OVERTREDING

1e keer

2e keer binnen 4 jaar

3e keer binnen 4 jaar

4e keer binnen 4 jaar

Voorbereidingshandelingen

3 mnd sluiting

6 mnd sluiting

12 mnd sluiting

24 mnd sluiting

Softdrugs

3 mnd sluiting

6 mnd sluiting

12 mnd sluiting

24 mnd sluiting

Harddrugs

6 mnd sluiting

9 mnd sluiting

18 mnd sluiting

36 mnd sluiting

 

Toelichting op matrixen

De matrixen dienen gelezen te worden op de volgende wijze:

Als voorbeeld bij lokaal en voorbereidingshandelingen. Wanneer er voor de eerste keer geconstateerd wordt dat er voorbereidingshandelingen aanwezig zijn in een lokaal, volgt er 3 maanden sluiting. Bij de tweede constatering van voorbereidingshandelingen binnen 4 jaar na datum van de vorige overtreding, volgt er een sluiting van 6 maanden. Bij de derde constatering volgt er een sluiting van 12 maanden. De vierde constatering betekent een sluiting van 24 maanden.

Afwijkingsbevoegdheid

Op grond van artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat er bij een besluit in de zin van Awb de bevoegdheid om af te wijken van een geldende beleidsregel (inherente afwijkingsbevoegdheid). Dit houdt in dat de burgemeester bij de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 13b Opiumwet in beginsel handelt conform bovenstaande matrixen, maar in voorkomende gevallen gemotiveerd kan afwijken van de genoemde herstelsancties in de matrixen.

Voorbereidingshandelingen

Wanneer er in een pand voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, genoemd in artikel 10a, eerste lid en 11a Opiumwet, kan de burgemeester sinds 1 januari 2019 eveneens gebruik maken van zijn bestuursdwangbevoegdheid. Het gaat om voorwerpen of stoffen die duiden op het bewerken of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt. Denk hierbij aan apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen. Onvoldoende om als voorbereidingshandelingen te kwalificeren zijn uitsluitend vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen als bedoeld in artikel 10a lid 1 Opiumwet, welke niet voldoende duiden op drugshandel.

Geldigheidsduur en eventuele verhuizing

Wanneer de burgemeester een woning/lokaal sluit of een overtreder een waarschuwing geeft, blijft dit vanaf de dag van de feitelijke constatering van de overtreding 4 jaar geldig. De sluiting of waarschuwing blijft eveneens gedurende vier jaar geldig wanneer de betrokkene verhuist of van pand(lokaal) wisselt.

Kosten bestuursdwang

Conform artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de kosten voor de uitvoering van de last onder bestuursdwang over het algemeen voor de overtreder. In de beschikking zal dit eveneens vermeld worden.

 

Weert, 18 juni 2019

 

De burgemeester van Weert,

A.A.M.M. Heijmans