Vaststelling wijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden Oost fase 2” (gewijzigd vastgesteld)

Burgemeester en wethouders van Asten hebben op 14 juni 2019 het wijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden Oost fase 2” vastgesteld.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2018002-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens kunt u de papieren versie van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van 29 juni 2019 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Naar boven