Gemeenteblad van Hilvarenbeek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilvarenbeekGemeenteblad 2019, 152376VerordeningenVerordening winkeltijden Hilvarenbeek 2019

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2019, nummer 10;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Hilvarenbeek 2019

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3.

  Wet: De Winkeltijdenwet

 • 4.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

   

Artikel 2. Openstelling op zondagen

Voor het verbod om winkels open te stellen op zondagen (winkeltijdenwet artikel 2, lid 1a en lid 2):

 • 1.

  Geldt een vrijstelling van 10:00 tot 18:00 uur.

 • 2.

  Geldt een vrijstelling van 7:00 tot 19:00 uur op de laatste zondag vóór Sinterklaas én op alle zondagen in december.

   

Artikel 3. Ontheffing op feestdagen, werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur en op zondagen voor 10:00 en na 18:00 uur

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden uit de winkeltijdenwet (artikel 2, lid 1 en lid 2) een winkel voor het publiek geopend te hebben op:

 • a.

  Reguliere zondagen eerder dan 10:00 of later dan 18:00 uur.

 • b.

  Op feestdagen én op Goede Vrijdag na 19:00 uur en op 24 december na 19:00 uur.

 • c.

  Op werkdagen voor 6:00 en na 22:00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen aan bedrijven, anders dan een winkel, om op bovenstaande dagen en tijden goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen door Burgemeester en wethouders nader te bepalen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel, dan wel bedrijven anders dan een winkel, op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

   

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

   

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  verandering van omstandigheden of inzichten het naar hun oordeel noodzakelijk maken om maatschappelijke belangen te beschermen;

 • 3.

  de exploitatie van de winkel, dan wel bedrijven anders dan een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • 6.

  de houder dit verzoekt.

   

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening Hilvarenbeek 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening Hilvarenbeek 2017 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Hilvarenbeek 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

   

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Hilvarenbeek 2019.

 

 

Toelichting Verordening winkeltijden 2019 Algemeen deel

Op 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de Winkeltijdenwet is het verboden om winkels op zondagen, bepaalde feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen. De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden als volgt:

Artikel 2  

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3  

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan Burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de verordening aan te wijzen gevallen, met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek, ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstelling en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten is zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

De Verordening Winkeltijden Hilvarenbeek beoogt een evenwichtig gebruik te maken van de in de Winkeltijdenwet opgenomen instrumenten voor een vrijstelling op zondag (door de gemeenteraad) en ontheffing (door het college van Burgemeester en wethouders).

 

Artikel 2. Openstelling op zondagen

In artikel 2 van deze verordening is geregeld dat alle winkels in Hilvarenbeek op zondagen:

 • 1.

  Van 10:00 tot 18:00 uur geopend mogen zijn.

 • 2.

  Op de laatste zondag vóór Sinterklaas én op alle zondagen in december geopend mogen zijn van 07:00 tot 19:00 uur.

Artikel 3. Ontheffing op feestdagen, werkdagen tussen 22:00 en 06:00 uur en op zondagen voor 10:00 en na 18:00 uur

De gemeenteraad delegeert aan het college van Burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het verbod om op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening (Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag), op werkdagen voor 06:00 uur en/of na 22:00 uur en op zondagen voor 10:00 en na 18:00 uur geopend te zijn.