Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 152363Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning “voormalig Postkantoor Coolsingel 42”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de gedeeltelijke sloop, restauratie van en nieuwbouw aan het rijksmonument Postkantoor, Coolsingel 42, 3011 AD Rotterdam. De aanvraag ziet op de herontwikkeling van het voormalige postkantoor aan de Coolsingel te Rotterdam. Het project bestaat uit de restauratie en herbestemming van het monumentale postkantoor en de bouw van een woontoren van maximaal 155 meter (aan het voormalige expeditiehof van het gebouw aan de Rodezand).

De plint van het gehele gebouw krijgt - naast de lobby van de woontoren - een publieke/commerciële functie. In het monument komt een vijfsterrenhotel en overige commerciële voorzieningen zoals winkels, restaurants en cafés. In de woontoren worden in totaal 305 appartementen gerealiseerd. Onder de nieuwbouw wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Ook worden aan twee zijden van het gebouw luifels aangebracht.

Inzage

De omgevingsvergunning alsmede het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 21 juni 2019 tot en met vrijdag 2 augustus 2019 ter inzage bij:

-Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010-489 6597).

De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken zijn tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl. De stukken kunnen dan vervolgens worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan van 22 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

- tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht; of

- aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Rotterdam, 19 juni 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd