Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2019, 152339Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes;

 

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018 (hierna: APV);

 

Overwegende dat:

op grond van artikel 5:6, eerste lid, aanhef en onder a van de APV, het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

de parkeermogelijkheden binnen de bebouwde kom van Eemnes dermate beperkt zijn, dat het langer dan drie (achtereenvolgende) dagen plaatsen of hebben van deze voertuigen op wegen binnen de bebouwde kom een te grote aanslag is op de beschikbare parkeerruimte;

het daarom wenselijk is om ter uitvoering van artikel 5:6 eerste lid onder a van de APV alle wegen binnen de bebouwde kom aan te wijzen als weg waarop het verboden is deze voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;

 

 

 

Besluit:

 • I.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5.6, eerste lid, onder a van de APV als wegen, waarop het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen:

 • Alle wegen binnen de bebouwde kom van gemeente Eemnes;

 •  

 • II.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad;

 •  

 • III.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes.

 •  

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet

bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, via het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres;

- de datum;

- tegen welke beslissing bezwaar wordt gemaakt;

- wat de bezwaren tegen die beslissing zijn.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, bij de

"voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift indienen om een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening kosten zijn verbonden (griffierecht).

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes,

De secretaris de burgemeester

E. Ruizeveld de Winter R. van Benthem