Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2019, 152314Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen (Wabo) , Brinklande 62 Pijnacker, bouwen overkapping , OLO-nummer 4283887

Voor bouwen overkapping

OLO-nummer 4283887

Dossiernummer O19-0208

Locatie Brinklande 62 Pijnacker

Postcode 2641 RE

Datum besluit 17 juni 2019

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit.

In het bezwaarschrift moeten staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk er aan om het bezwaarschrift te ondertekenen.

Als een spoedeisend belang aanwezig is, dan kan de indiener van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. (088) 361 20 26.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij de Rechtbank in Den Haag. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de voorwaarden.