Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2019, 152302Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen (Wabo)  , Delftsestraatweg 25 Delfgauw, verplaatsen watersilo ,OLO-nummer 4328427

Voor verplaatsen watersilo

OLO-nummer 4328427

Dossiernummer O19-0243

Locatie Delftsestraatweg 25 Delfgauw

Postcode 2645 CA

Datum besluit 17 juni 2019

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit.

In het bezwaarschrift moeten staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk er aan om het bezwaarschrift te ondertekenen.

Als een spoedeisend belang aanwezig is, dan kan de indiener van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. (088) 361 20 26.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij de Rechtbank in Den Haag. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de voorwaarden.