Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 152264Beschikkingen | afhandelingOntwerp omgevingsvergunning Venbergweg 7, 8 en 9 te Asten

Het veranderen en het in werking hebben van een bedrijf voor productie en levering van substraat en potgrond voor de tuinbouw (milieu);

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (bouwen);

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (RO).

 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan:

 

Venbergweg 7, 8 en 9 te Asten 11 juni 2019

het veranderen van een inrichting

 

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 21 juni 2019 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het KCC ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.