Gemeenteblad van Velsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenGemeenteblad 2019, 152147Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning Zadelmakerstraat 98 te Velserbroek, plaatsen verdiepingsvloer, veranderen gevel (van de dierenkliniek)

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben het hierna volgende besluit genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

Velserbroek

Zadelmakerstraat 98, plaatsen verdiepingsvloer, veranderen gevel (van de dierenkliniek) (13/06/2019) 32051-2019