Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 152050Beschikkingen | afhandelingTilburg, afgewezen intrekken omgevingsvergunning Z-HZ_INT-2016-01180 Zuid-Oosterstraat (kavel N 16696) in Tilburg, vernieuwen van een woning, verzonden 8 april 2019

 

Intrekken omgevingsvergunning, Zuid-Oosterstraat (kavel N 16696) in Tilburg

Burgemeester en Wethouders van gemeente Tilburg maakt bekend dat zij besluiten het besluit Z-HZ_INT-2016-01180, verzonden op 8 april 2019, de intrekking van de op 7 april 2009 verleende vergunning onder nummer Z-HZ_WABO-2007-1458P voor het vernieuwen van een woning te herroepen.

 

Bezwaarmogelijkheid

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het aantekenen van beroep schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Kenmerk: 20190410 - Z-HZ_INT-2016-01180 - B - Zuid-Oosterstraat (kavel N 16696) in Tilburg.docx