Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 152046Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Foekenlaan 2 in Soest

De gemeente heeft op 18 juni 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2199219 voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 3 Amerikaanse vogelkersen en 2 zomereiken op zij- en achtererf op locatie Foekenlaan 2 in Soest. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het volgende:

  • Kap

Inzage

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak.

Procedure

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning? Dan kunt u, binnen zes weken na 19 juni 2019 schriftelijk bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Als bij de verleende vergunning of het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.