Gemeenteblad van Elburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgGemeenteblad 2019, 152013Verordeningen1e wijziging verordening leges 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg; gelet op artikel 10 van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019.

Besluiten:

vast te stellen de 1e wijziging legesverordening 2019.

Artikel I Tekstuele wijzigingen  

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 worden de volgende tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de paragrafen:

Titel 1, hoofdstuk 1:

 

1.1.1.4

Het tarief bedraagt op zaterdag om 10.00, 11.00, 14.00 en 15.00 uur:

€ 792,50

1.1.2.4

Het tarief bedraagt op zaterdag om 10.00, 11.00, 14.00 en 15.00 uur:

€ 541,15

 

Artikel II Vervallen paragrafen

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 komen de volgende paragrafen te vervallen:

 

Titel 2, hoofdstuk 10:

 

2.12.1

Indien bij de verleende omgevingsvergunning het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en/of het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd, wordt het totaal op te leggen legesbedrag, per kaartje, verhoogd met

€ 25,00;

2.12.2

Indien het bij de verleende omgevingsvergunning gevoegde kaart "kennisgeving aanvang werkzaamheden" ingevuld en tijdig wordt teruggezonden, wordt het geheven legesbedrag, per kaartje, van € 25,00 teruggegeven. De melding kan ook worden gedaan door middel van DigiD of een e-mailbericht met soortgelijk tekst als de kaart.

 

2.12.3

Indien het bij de verleende omgevingsvergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" ingevuld en tijdig wordt teruggezonden, wordt het geheven legesbedrag, per kaartje, van € 25,00 teruggegeven. De melding kan ook worden gedaan door middel van DigiD of een e-mailbericht met soortgelijk tekst als de kaart.

 

 

Titel 3, hoofdstuk 2:

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 18,80.

 

 

Artikel III Inwerkingtreding

Deze 1e wijziging legesverordening treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

Elburg, 11 juni 2019

de burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

de secretaris, P.W. Wanrooij