Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 152010Beschikkingen | afhandelingverleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Valeriusstraat 1 te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning is verleend:

 

Valeriusstraat 1 te Venlo

Voor het veranderen van kantoorruimten naar woning

Verzonden op 18 juni 2019

Kenmerk 1470875

 

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

 

Bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo,binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.