Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2019, 151997Plannen | ruimtelijkVaststelling exploitatieplan “herziening exploitatieplan Foodpark Veghel 2018”

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken ter voldoening aan artikel 6.12 lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het exploitatieplan “herziening exploitatieplan Foodpark Veghel 2018”, zoals dit plan door de gemeenteraad bij besluit van 6 juni 2019 is vastgesteld, met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken, van 21 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019, voor een ieder ter inzage ligt in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het exploitatieplan elektronisch raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1948.VHL010EP0012019-VG01.

De “herziening exploitatieplan Foodpark Veghel 2018” voorziet in de actualisatie van het verhaal van kosten en stelt regels ten aanzien van de ontwikkeling van ‘bedrijventerrein Foodpark Veghel’.

Binnen de termijn van zes weken met ingang van de dag na deze publicatie kan beroep tegen het raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage door:

  • 1.

    belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend;

  • 2.

    belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze hebben kunnen indienen. 

Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.

Veghel 20 juni 2019