Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 151948Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning milieu verleend, zaaknummer 2018-205417, spoorwegemplacement Sittard, gelegen Stationsplein 2, 6131 AS Sittard

 

Op 20 februari 2001 is aan ProRail B.V. een omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) verleend voor het spoorwegemplacement Sittard, gelegen Stationsplein 2 te Sittard.

Voorschrift 26 van de geldende vergunning voor het emplacement Sittard staat een overschrijding van de PR10-6 contour conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) toe. Deze strijdigheid wenst het college van Burgemeester en Wethouders op te heffen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend te hebben besloten de voorschriften G26 en G29 van de verleende vergunning ambtshalve te wijzigen.

 

Locatie: Stationsplein 2, 6131 AS Sittard

Datum besluit: 18 juni 2019

Zaaknummer: 2018-205417

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

 

Het besluit en alle overige relevante stukken liggen van 21 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis Geleen, balie Vergunningen, Markt 1, 6161 GE Geleen. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt met de balie Vergunningen. De balie Vergunningen is bereikbaar onder telefoonnummer 14 046.

 

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 21 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.