Gemeenteblad van Losser

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserGemeenteblad 2019, 151776VerordeningenTweede wijzigingsverordening Starterslening gemeente Losser

 

De raad van de gemeente Losser;

 

Gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2019;

 

Gelet op de Verordening Starterslening gemeente Losser die door de Raad op 17 oktober 2017 is vastgesteld;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de tweede wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Losser

 

Artikel l
 •  

 • A

   

  • -

   Artikel 2 lid 2 sub b wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

    

   Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Losser waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan de kostengrens van de NHG.

 

Artikel ll  

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 11 juni 2019;

griffier,

voorzitter,