Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2019, 151605Beschikkingen | afhandelingGemeente Nijmegen, herroeping - buiten behandeling stellen - woningomzetting– Tooropstraat 1 te Nijmegen

 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij in

beslissing op bezwaar een eerder buiten behandeling stellen van een woningomzetting alsnog hebben verleend:

Omschrijving: aanvraag woningomzetting

Juridische grondslag: artikel 21, lid 1 aanhef en sub c Huisvestingswet 2014

Locatie: Tooropstraat 1 te Nijmegen

Verzenddatum besluit: 12 juni 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z18.104729.01

 

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank, telefoonnummer: 088 361 2000.

Voorlopig voorziening

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, kan de inwerkingtreding van het besluit worden opgeschort.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Spoeltman telefonisch bereikbaar onder nummer 14024