Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 151530Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - Kennisgeving Bouwbesluit 2012 Ontheffing geluid - werkzaamheden Station Heerlen Maankwartier

 

Kennisgeving Ontheffing geluid Bouwbesluit 2012 - werkzaamheden Station Heerlen Maankwartier

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen heeft op 18 juni 2019 op grond van artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 aan Mobilis B.V. ontheffing verleend van het gestelde in artikel 8.3 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan Station Heerlen Maankwartier. De ontheffing is op 18 juni 2019 verzonden.

 

Deze ontheffing geldt voor de sloop- en bouwwerkzaamheden vanwege de verbouw van station Heerlen. Deze ontheffing betreft een wijziging van de eerder, op 27 september 2018, verleende ontheffing. Vanwege aanvullende werkzaamheden wordt de termijn van vierde en laatste buitendienststelling verlengd.

 

De ontheffing is onder voorwaarden verleend om ontoelaatbare hinder voor de omgeving te voorkomen.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze ontheffing. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze ontheffing aan de aanvrager ingediend zijn.

 

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en bevat tenminste: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering van uw bezwaar.

 

Het bezwaar stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 1

6400 AA Heerlen

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Een verzoekschrift moet worden toegezonden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een verzoekschrift zijn griffierechten verschuldigd.

 

Voor het inzien van de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, bel 14 045. Vanuit het buitenland is het telefoonnummer +31 (0)45 560 5040.