Gemeenteblad van Wageningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenGemeenteblad 2019, 151349Beschikkingen | afhandelingJunusstraat 57: verleende omgevingsvergunning, plaatsen van stalen portalen, reguliere procedure bouw

Junusstraat 57, 6701 AX plaatsen stalen portalen, 2019W0666, verzonden 17-06-2019

 

Voordat u een bezwaar indient, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken opvragen door een e-mail te sturen naar loketruimte@wageningen.nl. De stukken worden u dan digitaal toegestuurd. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 1, 6700 AA Wageningen of via https://www.wageningen.nl/Configuratie/Online_formulieren/Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.