Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2019, 151034Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, kappen van een boom in de achtererf, Prins Bernhardlaan 39, 3135 JA, Vlaardingen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor : het kappen van een boom in de achtererf

Met de adressering : Prins Bernhardlaan 39, 3135 JA

Kenmerk : OVXINR-5747

Type aanvraag : omgevingsvergunning regulier

Datum ontvangst : 16 april 2019

Datum beschikking : 10 juni 2019

 

 

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u digitaal opvragen via het gemeentelijk e-mailadres:

bor@vlaardingen.nl

 

Bezwaarclausule

 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. De beschikking treedt pas in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.