Gemeenteblad van Bunnik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunnikGemeenteblad 2019, 150369Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken mandaatbesluit griffiepersoneel

D.d. 10 april 2017 is bijgevoegd ‘Mandaatbesluit griffiepersoneel’ vastgesteld.

 

Gelet op de praktijkervaringen met de toepassing van dit mandaatbesluit en de wijzigingen met betrekking tot de herinrichting van de Griffie (zie raadsvoorstel en -besluit d.d. 9 mei 2019) is het mandaatbesluit d.d. 10 april 2017 niet meer wenselijk en ook niet meer passend bij de inrichting van de Griffie.

 

De Werkgeverscommissie van de gemeente Bunnik,

Besluit:

 

Het ‘Mandaatbesluit griffiepersoneel’ d.d. 10 april 2017 in te trekken.

Slotbepalingen

 

 

Dit besluit is vastgesteld op 14 maart 2019.

Dit besluit is bekendgemaakt in het electronisch gemeenteblad van de gemeente Bunnik.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus besloten op 14 maart 2019,

Namens de Werkgeverscommissie,

de voorzitter,

mevrouw A. van der Stijl