Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 150023VerordeningenBesluit tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 5 april 2019;

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet, 147 en 149 Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

besluit vast te stellen het:

 

Besluit tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften Midden-Groningen 2018

 

Artikel I

Artikel 4 wordt in zijn geheel vervangen door:

 

Artikel 4. Secretaris

De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen medewerker.

Het college kan één of meerdere secretarissen en tevens één of meer plaatsvervangers aanwijzen.

De secretaris maakt geen deel uit van de commissie

 

Artikel II

Artikel 7 wordt in zijn geheel vervangen door:

 

Artikel 7 . Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolgde de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris van de commissie.

Artikel 2:1, tweede lid Awb; het overleggen van een schriftelijk bewijs van machtiging;

Artikel 6:6 Awb, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 Awb, kan worden hersteld

Artikel 6:14, eerste lid Awb, betreffende het bevestigen van de ontvangst van het bezwaarschrift;

Artikel 6:17 Awb, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

Artikel 7:4, tweede lid Awb, wat betreft het ter inzage leggen van stukken voorafgaand aan de hoorzitting.

De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:6, vierde lid Awb.

De secretaris is bevoegd de aan hem of haar opgedragen bevoegdheden te mandateren.

 

Artikel III

Artikel 10 wordt aangevuld met het volgende vijfde lid:

 

5. De secretaris is bevoegd de aan hem of haar opgedragen taken als bedoeld in het eerste en het derde lid van dit artikel te mandateren.

 

Artikel IV

Artikel 14 wordt in zijn geheel vervangen door:

 

Artikel 14 . Verslaglegging:

Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 Awb bestaat in de regel uit een digitale geluidsopname, die op verzoek aan belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld.

De secretaris maakt op basis van de geluidsopname als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een schriftelijk verslag van het besprokene, wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming of wanneer een belanghebbende daar om verzoekt dan wel dat een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

In aanvulling op hetgeen bepaald in het eerste lid van dit artikel, komt het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb eveneens tot uitdrukking in het advies van de commissie dat wordt gevoegd bij de beslissing op bezwaar.

Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag of het advies van de commissie hiervan melding.

Het verslag of het advies van de commissie verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag of het advies van de commissie kunnen worden gehecht.

Het advies van de commissie wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.

 

Artikel V

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking de eerste dag na de bekendmaking.

 

Artikel VI

Dit besluit kan worden aangehaald als: Wijzigingsbesluit Verordening Commissie voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2019.

De voorzitter,

De griffier,

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 2 april 2018.

De burgemeester, De secretaris,

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 2 april 2018.

De burgemeester,