Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 149739Plannen | ruimtelijkTerinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’

Burgemeester en wethouders van Maasgouw maken bekend dat de gemeenteraad van Maasgouw in zijn vergadering van 6 juni 2019 besloten heeft tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01).

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Wijzigingen

De navolgende wijzigingen zijn doorgevoerd bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.1641.BPL075-VG01), ten opzichte van het ontwerp daarvan, naar aanleiding van het deels gegrond verklaren van de zienswijze:

 • 1)

  op een klein deel van het bedrijfsperceel, en wel nabij de toegang van het bedrijf, worden bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 4.1 niet toegestaan (maar wel tot en met milieucategorie 3.2);

 • 2)

  in de regels wordt het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten in milieucategorie 4.1 geschrapt voor zover er geen sprake is van nautische activiteiten;

 • 3)

  er wordt een passage toegevoegd aan paragraaf 3.1 van de toelichting (nieuwe paragraaf: 3.1.3) over de herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen;

 • 4)

  de motivering van de behoefte aan de ruimtelijke ontwikkeling in paragraaf 3.1.3 van de toelichting (wordt: 3.1.4) wordt gecompleteerd en geactualiseerd;

 • 5)

  het deel van de werkstrook van Filcom wordt opgenomen in de toelichting bij de visualisatie van het plangebied en in de beschrijving van het plangebied;

 • 6)

  het inrichtingsvoorstel, dat voorziet in de realisatie van in totaal 86 parkeerplaatsen op eigen terrein, wordt in de toelichting opgenomen;

 • 7)

  de toelichting wordt aangevuld met een Quick scan flora en fauna alsmede de resultaten van de AERIUS-Calculator;

 • 8)

  het mer-beoordelingsbesluit, met de daarbij behorende grondslag, wordt als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd.

 •  

Wat is het plan?

Het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01) betreft een partiële herziening van de bestemmingsplannen ‘Kern Wessem’ (vastgesteld d.d. 7 juli 2011) en ‘Land van Thorn’ (vastgesteld d.d. 22 mei 2014). Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de locatie Schippersveld 3 in de kern Wessem. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van:

 • het commercieel en recreatief exploiteren van een jachthaven;

 • de reparatie, de refit en het onderhoud van pleziervaartuigen, inclusief botenlift;

 • het bieden van ruimte voor stalling van pleziervaartuigen, al of niet overdekt en al of niet in het water, inclusief botenhuizen;

 • de makelaardij in pleziervaartuigen;

 • de verkoop en verhuur van pleziervaartuigen;

 • aan watersport gerelateerde detailhandel (maximaal 50 m² bedrijfsvloeroppervlak) alsmede daaraan gerelateerde volumineuze detailhandel;

 • het bieden van een ondersteunende horecafunctie inclusief cursusruimte (maximaal 150 m² bedrijfsvloeroppervlak) ten behoeve van de booteigenaren, die gebruik kunnen maken van de ter plekke aangeboden diensten (er zullen alcoholische dranken geschonken worden);

 • het organiseren van cursussen, trainingen en evenementen;

 • het uitbreiden van een werkstrook. 

Voornoemd bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en een toelichting.

Voor welk gebied is dit?

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01) betreft de locatie Schippersveld 3 in de kern Wessem. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wessem, sectie C, nummers 390, 395, 430, 438, 566 en 578.

Wat ligt ter inzage?

Ter inzage ligt het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01) met de hierbij behorende stukken (waartoe onder meer behoort het zienswijzenrapport).

Wanneer ligt dit ter inzage?

Het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01), met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf vrijdag 21 juni 2019 gedurende de beroepstermijn van 6 weken (dus tot en met vrijdag 2 augustus 2019) ter inzage.

Waar is dit raadpleegbaar?

 • 1.

  Het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01), met de hierbij behorende stukken, is raadpleegbaar in de informatieruimte van het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling).

 • 2.

  Het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01), met de hierbij behorende stukken, wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld en wel via www.gemeentemaasgouw.nl.

 • 3.

  Verder kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01), met de hierbij behorende stukken, langs elektronische weg raadplegen.

 • 4.

  Voorts wordt iedereen in de gelegenheid gesteld het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01), met de hierbij behorende stukken, op het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht, langs elektronische weg te raadplegen (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling).

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Daags na afloop van de beroepstermijn (met ingang van 22 juni 2019 tot en met vrijdag 2 augustus 2019) treedt het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en daardoor het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01) in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wie kunnen beroep instellen?

Tijdens de beroepstermijn (met ingang van 22 juni 2019 tot en met vrijdag 2 augustus 2019) kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage:

 • 1.

  als tijdig een zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren is gebracht;

 • 2.

  als aan de belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij / zij niet overeenkomstig artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • 3.

  tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’.

 •  

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit, waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Verzoek om voorlopige voorziening

Iedereen, die beroep instelt / heeft ingesteld, heeft tevens het recht om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist). Verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Maasbracht, 20 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Maasgouw