Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 149699Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

RECTIFICATIE AGENDA RAADSVERGADERING

 •  

Datum : 19 juni 2019

 •  

Tijdstip : na afloop petear

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

DEZE BIJEENKOMST KOMT TE VERVALLEN. DE JAARSTUKKEN EN KADERNOTA WORDEN BESPROKEN IN DE RAADSVERGADERING VAN 3 JULI 2019.

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Debat 1 ste termijn waarin inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld over de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2019

 •  

 

3 D.

Jaarstukken 2018

Voorstel:

1. Het jaarverslag en jaarrekening 2018 inclusief de bijlagen vast te stellen met een saldo van

€ 1.394.000.

2. Het totale saldo ad € 1.394.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

3. Voor de bedrijventerreinen Woudfennen III een resterende looptijd per 31-12-2018 vast te stellen van 19 jaar en voor bedrijventerrein Slotmolen een resterende looptijd per 31-12-2018 van 13 jaar.

 •  

 

4D.

Kadernota 2019

1. De Kadernota 2019 vast te stellen.

2. De maatregelen begroting in balans in paragraaf 4.4 in de kadernota 2019 vast te stellen.

3. De begroting 2019 te wijzigen conform de in deze kadernota 2019 opgenomen mutaties in de jaarschijf 2019.

4. Jaarschijf 2020 zoals opgenomen in deze kadernota 2019 als uitgangspunt te nemen voor een eerste wijziging op de primitieve begroting 2020.

5. De in de jaarschijven 2021-2023 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende planjaren.

 •  

 

5.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.