Gemeenteblad van Rheden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenGemeenteblad 2019, 149581BeleidsregelsBesluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rheden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van 17 mei 2019;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 175 van de Gemeentewet, de Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s, de samenwerkingsovereenkomst voorbereiding en uitvoering rampenbestrijding gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg van 1 juni 2015 en het regionaal crisisplan Gelderland-Midden;

overwegende dat het van belang is, in het kader van crisisbeheersing, bevoegdheden te mandateren in de organisatie van de gemeente Rheden en aan de gemeente Rozendaal en Doesburg;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het navolgende: Besluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

Ramp of crisissituatie: een crisis als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s.

GRIP3: als bedoeld in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) regeling van het Instituut Fysieke Veiligheid van oktober 2014.

Getroffen gemeente: de gemeente waarin zich een ramp of crisissituatie voordoet.

Artikel 2 Opschalen crisisorganisatie

Aan de dienstdoende strategisch adviseur van de gemeente Rheden en de gemeentesecretarissen en loco-gemeentesecretarissen van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het alarmeren en opschalen van de gehele gemeentelijke crisisorganisatie in de getroffen gemeente.

Artikel 3 Taken

Aan de dienstdoende strategisch adviseur van de gemeente Rheden, gemeentesecretaris en loco-gemeentesecretaris van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg wordt, na alarmering, mandaat, volmacht en machtiging verleend, tot het uitvoeren van de taken, zoals deze zijn omschreven in de draaiboeken van de gemeentelijke crisisorganisatie en de samenwerkings-overeenkomst voorbereiding en uitvoering rampenbestrijding gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesbrug van 1 juni 2015.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  De dienstdoende strategisch adviseur van de gemeente Rheden, gemeentesecretaris of loco-gemeentesecretaris van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg is voorbehouden om ten tijde van een buitengewone situatie tot en met GRIP3 opdrachten te verlenen aan externen en besluiten te nemen tot opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in afdeling 5.3.1 van de Awb voor het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit tot een bedrag van € 100.000,00 na hier overleg over te hebben gevoerd met de burgemeester van de gemeente waarin de ramp of calamiteit zich voordoet.

  Zij hebben de bevoegdheid om ter uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheid ondermandaat te verlenen.

 • 2.

  In geval van een ramp of crisis legt de strategisch adviseur van de gemeente Rheden, gemeentesecretaris of loco-gemeentesecretaris van de gemeente Rheden, Rozendaal Doesburg zijn of haar verzoek om dringende uitgaven te doen en besluiten te nemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang namens de getroffen gemeente:

  • a.

   eerst voor aan de burgemeester van de getroffen gemeente;

  • b.

   bedoelde burgemeester besluit of de voorgestelde uitgaven wel of niet worden gedaan en of er een last onder bestuursdwang wel of niet wordt opgelegd namens de getroffen gemeente;

  • c.

   als vanwege spoedeisende omstandigheden overleg met de burgemeester van de getroffen gemeente niet mogelijk is kan de strateeg, gemeentesecretaris of loco-gemeentesecretaris onuitstelbare uitgaven doen tot een bedrag genoemd in het eerste lid, onder de voorwaarde dat de burgemeester van de getroffen gemeente hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld;

  • d.

   bedoelde burgemeester verleent vervolgens achteraf alsnog toestemming voor de gedane uitgaven en fungeert in juridische zin als opdrachtgever van deze uitgaven;

  • e.

   als vanwege objectief aantoonbare spoedeisende omstandigheden het nodig is om zeer spoedeisende bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:31, tweede lid, van de Awb wordt het opleggen van de last onder bestuursdwang zo spoedig mogelijk alsnog op schrift gesteld door het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, van de getroffen gemeente.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging piket 2018’.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 21 juni 2019.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester d.d. 17 mei 2019.

De Steeg, 17 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.

De burgemeester voornoemd,

burgemeester.