Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 148582Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Cimbaalterrein

Inzagetermijn

Met ingang van 18 juni 2019 tot en met 29 juli 2019 ligt het besluit ter inzage.

 

B es temmingsplan Cimbaalterrein vastgesteld

Stichting Reinaerde is eigenaar van het woonzorggebouw aan Cimbaalsingel 1 (‘het Cimbaalterrein’). De (slaap)kamers staan leeg want ze voldoen niet aan de huidige eisen/wensen. Reinaerde wil het bestaande gebouw slopen en nieuwbouw realiseren van 40 woonzorgunits met ondersteunende ruimten voor kantoor, behandeling en dagbesteding. Het nieuwe bestemmingsplan maakt vervangende nieuwbouw mogelijk waarbij t.o.v. de geldende beheersverordening de volgende belangrijkste wijzigingen worden doorgevoerd:

 • a.

  Het perceel krijgt i.p.v. de bestemming ‘maatschappelijk’ de bestemming ‘Gemengd’, bestemd voor een mengvorm van een zorginstelling (kantoor, behandelruimten en dagbesteding) en zorgwonen (woonunits).

 • b.

  Een hoofdgebouw van drie bouwlagen (maximaal 10,5 m) wordt mogelijk in plaats van het huidige gebouw van grotendeels één bouwlaag

 • c.

  Een centraal gelegen bouwvlak van 1.250 m2 komt in plaats van het huidige bouwvlak van ca. 2.050 m2.

 • d.

  Er is een bijgebouw mogelijk van maximaal 80 m2 en maximaal 3 meter hoog.

 

Eerder in de procedure was het mogelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerp van het bestemmingpslan. De zienswijzen die toen zijn ingediend hebben geleid tot enkele aanvullingen op het bestemmingsplan o.a. over bezonning en geluid.

Hoe kunt u het besluit inzien?

- Vanuit huis kunt u het plan vanaf 18 juni 2019 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BP2016Cimbaal-va01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen.

- Ook ligt het plan vanaf 18 juni 2019 voor een ieder ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

 

Uitvoerbaarheid van dit besluit

Dit besluit krijgt rechtskracht (mag worden uitgevoerd) met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan enkel worden ingediend door belanghebbenden die in de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen hiertoe niet in staat te zijn geweest.

Voorlopige voorziening

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl.