Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent eerste hulp bij ongelukken (Beleidsregel subsidieverlening EHBO)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

Vast te stellen beleidsregel subsidieverlening EHBO

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2014 “Samen op weg naar een gezond Roermond II”.

 

Doelstelling

Realiseren van een netwerk van personen die adequate hulp bij een hartstilstand kunnen verlenen.

 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie.

 

Subsidiegrondslag

Basisbedrag: € 438,- per organisatie.

Bedrag per lid: 50% van de contributie per lid woonachtig in de gemeente Roermond tot een maximum

subsidie van € 4,11 per contribuerend lid per jaar.

Het totale subsidiebedrag per jaar is maximaal € 3.403,-.

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De vereniging/ stichting moet aangesloten zijn bij het Oranje Kruis;

 • 2.

  Verenigingen hebben een minimum aantal van 20 in Roermond woonachtige leden;

 • 3.

  De organisatie dient een ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens en geboortedata.

 • 4.

  Stichtingen organiseren activiteiten waaraan door minimaal 20 in Roermond woonachtige personen wordt deelgenomen;

 • 5.

  De vereniging/ stichting organiseert en verzorgt opleidingen en herhalingslessen basale reanimatie (BLS) en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED).

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria;

 • 2.

  Subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd;

 • 3.

  Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel EHBO’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers

Naar boven