Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent scouting (Beleidsregel scouting, activiteiten)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

Vast te stellen beleidsregel scouting, activiteiten

 

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Het kerntakenboek.

De Welzijnsvisie “Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving”.

De kadernota jeugdbeleid “Op de Groei 2010-2014”.

 

Doelstelling

Het bevorderen van activiteiten op het gebied van methodisch jeugdwerk.

 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie.

 

Subsidiegrondslag

Basisbedrag: € 438,- per organisatie.

Bedrag per lid: 50% van de contributie per jeugdlid in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar woonachtig in de

gemeente Roermond tot een maximum per contribuerend lid van € 14,60.

Peildatum voor het aantal leden is jaarlijks 1 augustus.

Het totale subsidiebedrag is maximaal € 3.403,-.

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 en worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan het gemeentelijk jongerenbeleid.

 • 2.

  De activiteiten zijn scoutingactiviteiten op land of water, niet zijnde overige jeugdactiviteiten.

 • 3.

  De jongeren worden ondersteund door een volwassen en vakkundig kader.

 • 4.

  Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

 • 5.

  Verenigingen hebben een minimum aantal van 20 in Roermond woonachtige leden;

 • 6.

  De organisatie dient aangesloten te zijn bij het overkoepelende orgaan Scouting Nederland;

 • 7.

  De organisatie dient een door de het overkoepelend orgaan gewaarmerkte ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens en geboortedata.

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3.

  Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Scouting, activiteiten’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers

Naar boven