Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent kindervakantiewerk (Beleidsregel kindervakantiewerk)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

Vast te stellen beleidsregel kindervakantiewerk

 

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Het kerntakenboek.

De Welzijnsvisie “Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving”.

De kadernota jeugdbeleid “Op de Groei 2010-2014”.

 

Doelstelling

Het aanbieden van laagdrempelige vakantieactiviteiten gedurende de zomermaanden voor kinderen van 5-14 jaar.

 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie.

 

Subsidiegrondslag

Basisbedrag: € 438,- per organisatie.

Bedrag per deelnemend kind: 50% van de eigen bijdrage per kind in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar woonachtig in de gemeente Roermond tot een maximum subsidie van € 7,30 per kind per jaar.

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 en worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van het gemeentelijk jongerenbeleid.

 • 2.

  Het betreft kinderactiviteiten in de zomervakantie.

 • 3.

  Organisaties moeten gedurende minimaal 4 aaneengesloten dagen kinderactiviteiten organiseren.

 • 4.

  De kinderen zijn in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar.

 • 5.

  De ouders van de kinderen zijn woonachtig in de gemeente Roermond.

 • 6.

  De organisatie organiseert activiteiten waaraan door minimaal 20 in Roermond woonachtige kinderen wordt deelgenomen.

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3.

  Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Kindervakantiewerk’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers

Naar boven