Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent jeugd (Beleidsregel Jeugd (niet professionele instellingen))

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

Vast te stellen beleidsregel Jeugd (niet professionele instellingen)

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Het kerntakenboek.

De Welzijnsvisie “Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving”.

De kadernota jeugdbeleid “Op de Groei 2010-2014”.

 

Doelstelling

Het bevorderen van open activiteiten voor jeugdigen in het kader van methodisch jeugdwerk.

 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie.

 

Subsidiegrondslag

Basisbedrag: € 438,- per organisatie.

Daarbij komt:

 • -

  een bedrag van € 729,- voor een activiteit die 1x per maand plaatsvindt;

 • -

  een bedrag van € 1.459,- voor een activiteit die 2x per maand plaatsvindt;

 • -

  een bedrag van € 2.057,- voor een activiteit die 3x per maand plaatsvindt;

 • -

  een bedrag van € 2.917,- voor een activiteit die wekelijks plaatsvindt.

Het totale subsidiebedrag is maximaal € 3.403,-.

 

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 en worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

Subsidiecriteria.

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan het gemeentelijk jongerenbeleid.

 • 2.

  De open activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning van jeugdigen, maar vallen niet onder sport(vereniging), scouting of cultuur.

 • 3.

  De deelnemers zijn jeugdigen tot 23 jaar.

 • 4.

  De organisatie richt zich minimaal op een bereik van jongeren van één wijk, maar de activiteiten zijn in principe toegankelijk voor alle Roermondse jeugdigen.

 • 5.

  Jongeren uit de gemeente Roermond worden betrokken bij de organisatie en uitvoering van de, in de subsidieaanvraag genoemde, activiteit(en).

 • 6.

  De activiteiten worden ondersteund door een volwassen kader van vrijwilligers.

 • 7.

  De organisatie organiseert periodieke (wekelijks danwel maandelijks) activiteiten voor de jeugd.

 • 8.

  Aan de activiteiten doen gemiddeld minimaal 20 in Roermond woonachtige jeugdigen mee.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers

AANVRAAG WAARDERINGSSUBSIDIE  

Indienen vóór 1 oktober aan het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar

 

Algemeen

Naam organisatie :_____________________________________

Postadres :_____________________________________

Postcode/Woonplaats :______________________________________

Contactpersoon dhr/mevr :______________________________________

Telefoon (overdag) :______________________________________

(Post)Bankrekeningnummer :______________________________________

Emailadres :______________________________________

 

Verplicht toe te voegen bijlagen 1) :

 • o

  begroting (uitgaven en inkomsten (bv overige financiële bijdragen van derden))

 • o

  activiteitenplan

 • o

  een overzicht van de actuele bestuurssamenstelling

 • o

  opgave van het aantal vrijwilligers dat bij de uitvoering van de activiteiten is betrokken 

Bij een eerste aanvraag dient verder te worden bijgevoegd:

 • o

  de statuten van de organisatie;

 • o

  een opgave van de bestuurssamenstelling;

 • o

  een opgave van de met de organisatie gelieerde rechtspersonen

 • o

  overige relevante informatie 

Datum :__________________________________________________

 

Handtekening :__________________________________________________

 

Naam + functie :__________________________________________________

  

Wanneer uw aanvraag volledig en tijdig wordt ingediend en voldoet aan de gestelde eisen van de Algemene Subsidieverordening Roemond 2008 zal voor 1 januari van het subsidiejaar op uw aanvraag worden beslist (artikel 22, Asv 2008).

 

Naar boven