Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent integratie (Beleidsregel integratie)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

Vast te stellen beleidsregel integratie

 

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

‘Kadernota integratie: Afstanden overbruggen’.

 

Doelstelling

Het bevorderen van activiteiten die bijdragen aan een evenredige en volwaardige deelname van allochtonen aan de Roermondse samenleving.

 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie / Eenmalig subsidie.

 

Subsidiegrondslag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de mate waarin een organisatie bijdraagt aan de doelstellingen van het integratiebeleid.

 

Waarderingssubsidie

Voor een waarderingssubsidie komt in aanmerking een vrijwilligersorganisatie die:

 • -

  zich hoofdzakelijk richt op integratieactiviteiten;

 • -

  nog niet op grond van één van de andere beleidsregels behorende bij de ASV 2008 van de gemeente Roermond een waarderingssubsidie ontvangt;

 • -

  ten minste eenmaal per maand een activiteit passend binnen de doelstellingen van het integratiebeleid organiseert.

Basisbedrag: € 438,- per organisatie.

 

Daarbij komt:

 • -

  een bedrag van € 729,- voor een activiteit die 1x per maand plaatsvindt;

 • -

  een bedrag van € 1.459,- voor een activiteit die 2x per maand plaatsvindt;

 • -

  een bedrag van € 2.057,- voor een activiteit die 3x per maand plaatsvindt;

 • -

  een bedrag van € 2.917,- voor een activiteit die wekelijks plaatsvindt.

Het totale subsidiebedrag is maximaal € 3.403,-.

 

Eenmalige subsidie

Vrijwilligersorganisaties die op grond van de ‘Beleidsregel Integratie’ geen waarderingssubsidie ontvangen, kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie tot een maximum van € 183,- per voorlichtingsactiviteit en maximaal € 457,- voor overige activiteiten. Aan een organisatie wordt ten hoogste € 728,- per jaar toegekend.

 

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijk integratiebeleid. Activiteiten dienen bij te dragen aan:

  • a.

   de maatschappelijke emancipatie van allochtonen in een achterstandspositie, d.w.z. gericht op het aanpakken van achterstanden op de gebieden taal, onderwijs, werk of het gebruik van (zorg)voorzieningen, óf;

  • b.

   de sociale integratie van alle Roermondenaren, d.w.z. gericht op het versterken van de sociale cohesie, het bij elkaar brengen van mensen van diverse culturele achtergronden rondom gedeelde interesses of belangen, zoals sport en cultuur.

 • 2.

  activiteiten gericht op maatschappelijke emancipatie komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de activiteit in samenwerking met een - naar het oordeel van het college relevante - professionele organisatie wordt georganiseerd;

 • 3.

  activiteiten gericht op ontmoeting in eigen kring en versterking van de eigen cultuur komen niet voor subsidie in aanmerking;

 • 4.

  verenigingen hebben een minimum aantal van 20 in Roermond woonachtige leden;

 • 5.

  stichtingen organiseren activiteiten waaraan door minimaal 20 in Roermond woonachtige personen wordt deelgenomen.

Subsidiemethode

 • 1.

  de subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria;

 • 2.

  subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd;

 • 3.

  het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Integratie’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers

Naar boven