Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent cultuur (Beleidsregel Culturele initiatieven)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

Vast te stellen beleidsregel culturele initiatieven

 

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

De Welzijnsvisie “Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving”.

Het kerntakenboek.

Cultuurkoers, kadernota cultuurbeleid 2010-2014.

 

Doelstelling

Het stimuleren van actieve en receptieve cultuurparticipatie met bijzondere aandacht voor kwetsbare

doelgroepen.

 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie / Eenmalige subsidie.

 

Subsidiegrondslag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de mate waarin een organisatie bijdraagt aan de doelstellingen van het cultuurbeleid en de mate waarin aan de subsidiecriteria wordt voldaan.

 

Onderdeel A

Alleen die verenigingen die op grond van de beleidsregel ‘Culturele Verenigingen’ een subsidie ontvangen komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie onder onderdeel A. Het totale subsidie is:

Voor instrumentale verenigingen: maximaal € 250,- per activiteit met een maximum van 4 activiteiten per vereniging per jaar.

Voor vocale/ toneel/ literatuur/ cultuurhistorische verenigingen: maximaal € 125,- per activiteit met een maximum van 4 activiteiten per vereniging per jaar.

 

Onderdeel B

Alleen die verenigingen die op grond van de beleidsregel ‘Culturele Verenigingen’ een subsidie ontvangen komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie onder onderdeel B. Het totale subsidie is:

Voor Oratoria en Muziektheater: maximaal 25% van de totale productiekosten met een maximum van € 3.403,- per productie en in totaal maximaal 2 producties per jaar.

 

Onderdeel C

Vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor een éénmalige subsidie onder onderdeel C.

Het totale subsidie is maximaal 25% van de totale kosten van de activiteit met een maximum van € 3.403,-.

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria

Onderdeel A (waarderingssubsidie)

 • 1.

  het betreft andere activiteiten dan de 2 waaraan minimaal moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een basissubsidie;

 • 2.

  gericht op actieve en/of passieve participatie van kwetsbare doelgroepen (ouderen, jongeren, allochtonen met een achterstandspositie en mensen met een beperking);

 • 3.

  gericht op werving van nieuwe jeugdleden in samenwerking met het onderwijs en/ of naschoolse opvang;

 • 4.

  podium bieden voor amateurkunsten;

 • 5.

  optreden in of met de wijk.

 • 6.

  de subsidieaanvraag kan worden samengevoegd met de subsidieaanvraag op basis van de beleidsregel ‘Culturele Verenigingen’.

Onderdeel B (waarderingssubsidie)

 • 1.

  voor de definitie van oratoria en muziektheater wordt gehanteerd producties waarbij door samenwerking;

 • 2.

  van Roermondse verenigingen met (semi) professionele muzikanten uitvoeringen worden gerealiseerd;

 • 3.

  gericht op actieve en/of passieve participatie van kwetsbare doelgroepen (ouderen, jongeren, allochtonen met een achterstandspositie en mensen met een beperking).

Onderdeel C (éénmalige subsidie)

 • 1.

  de voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleid;

 • 2.

  gericht op actieve en/of passieve participatie van kwetsbare doelgroepen (ouderen, jongeren, allochtonen met een achterstandspositie en mensen met een beperking);

 • 3.

  project in samenwerking met welzijnsorganisaties (wel.kom, bejaardenhuizen/ centra, wijkcentra ed), project in de wijk en met de wijk;

 • 4.

  gericht op werving van nieuwe jeugdleden in samenwerking met het onderwijs en/ of naschoolse opvang;

 • 5.

  vernieuwende projecten in zowel inhoud als organisatie en samenwerkingspartners;

 • 6.

  verenigingen hebben een minimum aantal van 20 in Roermond woonachtige leden;

 • 7.

  verenigingen dienen een ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens en geboortedata;

 • 8.

  stichtingen organiseren activiteiten waaraan door minimaal 20 in Roermond woonachtige personen wordt deelgenomen.

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3.

  Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Sportorganisaties’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers

Naar boven