Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 147228Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Buitengebied Westerkwartier ten behoeve van de waterberging Dijkweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Westerkwartier ten behoeve van de waterberging  Dijkweg ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een medegebruik van een deel van de Dijkweg in Boerakker, voor het project Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Voor het betreffende deel van de Dijkweg, het oostelijk deel, is een ontwerpplan gemaakt om deze als kade te laten fungeren, waardoor geen extra kaden nodig zijn naast de Dijkweg. Het medegebruiken van het betreffende deel van de Dijkweg betreft een partiële wijziging van het in 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juni 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de voormalige gemeentehuizen in Leek en Marum.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. De schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt. U kunt dit doen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Westerkwartier 14 0594.

Het ontwerpbestemmingsplan kan digitaal geraadpleegd worden

via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.WZBG19HERG2-OW01 )