Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 145415Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent ondergrondse inzamelvoorzieningen

 

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de definitieve aanwijzingsbesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen in Overdie. De aanwijzingsbesluiten en het zienswijzenverslag met kenmerk ZWV-OC201904-190612 zijn aan de linkerkant van deze pagina als PDF bestand te downloaden.

 

Het gaat hierbij om aanwijzingsbesluiten waarvoor zienswijzen zijn ingebracht binnen de gestelde reactietermijn van zes weken. Tevens zijn er twee aanwijzingsbesluiten (locaties OV018R en OV019R) waarbij er een ambtshalve wijziging heeft plaats gevonden in het definitieve aanwijzingsbesluit ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

 

Het betreft de aanwijzingsbesluiten met het kenmerk OC201912- gevolgd door: OV018R (Lorreinenlaan / Koelmalaan), OV019R (Koelmalaan / Florislaan), OV070R (Lancelotstraat), ZU109R (Mauritskade / Anna van Burenstraat), ZU110R (Graaf Jankade / Anna van Burenstraat), ZU111R (Graaf Jankade).

 

Bij de bepaling van de locaties is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in het ‘Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel’. Het beleid is in te zien via link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-165724.html

 

Het bijhorende Uitvoeringsbesluit is in te zien via link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-165298.html en de bijhorende Afvalstoffenverordening is in te zien via link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-159814.html

 

Tegen de bovengenoemde aanwijzingsbesluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die zienswijzen over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren te hebben gebracht.

 

Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van terinzagelegging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Inzage

De aanwijzingsbesluiten en het beleid zijn in te zien of te printen bij het Stadskantoor en de Servicepunten met ingang van 13 juni 2019. Zie www.alkmaar.nl/22029 voor de adressen en de openingstijden.