Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 142983VerordeningenWijzigen van de Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden, gemeente Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam

 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 9 april 2019 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 562);

Mede gezien de aangenomen motie van het lid A.L. Bakker (Gemeenteblad afd. 1, nr. 752);

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

 

Besluit:

 

 

 

 • 1.

  Vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juli 2004 (Gemeenteblad 2004, afd. 3A, nr. 167/394) en laatstelijk gewijzigd 10 mei 2017 (Gemeenteblad 2017, afd. 3A, nr. 105/326)

   

   

  Enig artikel

   

   

  Aan bijlage 2 wordt toegevoegd

   

  11. Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden € 180 per vergadering/schouw

   

 • 2.

  Te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

   

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemdin zijn vergadering op 29 mei 2019.

De voorzitter 

Femke Halsema

De 1e plv. raadsgriffier  

Rob Willems