Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2019, 142710Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Lelystad 12-06-2019

 

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen en/of meldingen zijn ingediend.

  

Onderwerp: Motorsport evenementen (melding) (e19081)

Aanvrager: Stichting Motorspeedway Lelystad

Locatie: Talingweg 91

datum: 6 juli en 7 juli 2019

24 en 25 augustus 2019

28 en 29 september 2019

 

Onderwerp: Foodstock (e19082)

Aanvrager: FT Productions B.V.

Locatie: Woldpark

datum: 26 t/m 28 juli 2019

  

Ter inzage

De aanvragen alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

 

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, zijn/haar zienswijze met betrekking tot vergunningaanvragen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten tot de burgemeester van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Het is niet mogelijk om een zienswijze over een melding in te dienen.

 

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.

  VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen zijn verleend.

 

Onderwerp: Avond vier daagse Lelystad (e19042)

Aanvrager: Stichting A4D Lelystad

Locatie: vertrek en aankomst Agorahof

datum: 11 t/m 14 juni 2019

ingangsdatum 4 juni 2019

 

Terinzage

Het besluit alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag nadat het besluit verzonden is (hier als ingangsdatum genoemd) zes weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, bezwaar maken tegen deze vergunningverlening. U kunt uw bezwaar richten tot de burgemeester van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw bezwaar, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.

  

Apv vergunningen

 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt, bekend dat op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening de volgende exploitatie vergunning is verleend.

 

- Kroonpassage 28 8232 VP OA19057

Exploitatievergunning Horeca

ingangsdatum 3 juni 2019

 

Ter inzage

De vergunning alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage. Eenieder kan deze inzien, uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 140320.

   

DRANK- EN HORECAWET

 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de onderstaande drank- en horecavergunning is verleend

 

- Tjalk 24 21 8232 LR H19015

Drank- en Horecavergunning

ingangsdatum 4 juni 2019

 

Ter inzage

De vergunning alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage. Eenieder kan deze inzien, uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 140320.

   

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning

 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen.

 

- Apolloweg 138 8239 DA  L20190276

Oprichten van een bedrijfspand

- kadastrale sectie A perceelnummer 0 Schoener 41 kavelnummer 10  L20190277

Oprichten van een woning

- oostvaardersdijk, Kadastraal perceelnummer 182R  L20190278

Plaatsen van een leidingportaal (tijdelijk)

- Gelderse Hout 1 8212 PA  L20190279

Brandveilig in gebruik hebben van woningen van Triade

- Flevo Golf Resort fase 2, kavel 386  L20190280

Oprichten van een woning

- Botter 39 02 8243 KB  L20190281

Brandveilig in gebruik hebben van een woning (kamerverhuur)

- Pijlstaartweg 9 8218 NG  L20190282

Oprichten van een woning

- Markerwadden  L20190283

Fase 1-2 plaatsen van een kiosk en veldstation

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend. Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

  

  

Verleende omgevingsvergunningen

  

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat omgevingsvergunningen zijn verleend voor onderstaande aanvragen.

- Schoener 41 48 8243 XB L20190252

Oprichten van een woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 5 juni 2019

- Larserplein 1a 8226 PB L20190256

Brandveilig in gebruik hebben van een casino (melding)

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 5 juni 2019

- Bronsweg 36 L20180506

Oprichten van een bedrijfswoning

uitgebreide voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 5 juni 2019

- Botter 41 04 8243 KX L20190237

Brandveilig in gebruik hebben van een woning (kamerverhuur)

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 5 juni 2019

- Karveel 43 80 8231 DT L20190191

Legaliseren van een carport

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 6 juni 2019

- De Veste 12-2 t/m 12-138 (even) en De Veste 12-45 t/m 12-99 (oneven) L20190236

Oprichten van 85 woningen, het plaatsen van erfafscheidingen en het aanleggen van in-of uitritten

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 6 juni 2019

 

Deze omgevingsvergunningen met de daarbij horende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij Het Informatieplein Wonen en Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

 

Tegen vergunningen, verleend met een reguliere procedure kunnen degene die rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, binnen 6 weken na ingangsdatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Nadat bezwaar is aangetekend kan, in spoedeisende gevallen, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht voorlopige voorzieningen.

 

Tegen vergunningen, verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure, kan binnen 6 weken na de datum van deze publicatie, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat beroep is aangetekend kan in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - voorlopige voorzieningen.

  Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor onderstaande aanvragen voor omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te verlengen met maximaal 6 weken.

 

- Plaats 1 8224 AB  L20190194

Veranderen van een gevelpaneel (kozijn)

 

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

 

  Wet milieubeheer

 

Melding Activiteitenbesluit:

 

Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen voor:

 

 • 1.

  Binnenhavenweg 25; Het starten van het garagebedrijf Vehicula B.V.

 • 2.

  Jol 35-25; Het veranderen van het bedrijf Aldi Ommen B.V.

 • 3.

  Kitsweg 1; Het veranderen van het bedrijf Staatsbosbeheer

 • 4.

  Marktstraat 1; Het veranderen van het bedrijf De Uiterton

 • 5.

  Larserplein 1; Het starten van het hotel Hotel Lelystad B.V.

 • 6.

  Lisdoddeweg 39; Het veranderen van het bedrijf Mts. Dogterom

 • 7.

  Platinastraat 50; Het veranderen van het bedrijf Imkerij de Traay

 • 8.

  Schroefstraat 14C; Het starten van het staalbouwbedrijf Staalbouw Lelystad

 • 9.

  Vaartweg 58D; Het starten van het bedrijf Decoton Aqua B.V.

 • 10.

  Waagpassage 76; Interne verbouwing Jumbo Supermarkten 

  Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden.

  Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Lelystad.