Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent sportorganisaties (Beleidsregel Sportorganisaties)

BESLUIT COLLEGE d.d. 18 december 2012

 

Sportorganisaties

 

Beleid:

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

De Welzijnsvisie “Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving”.

 

Evaluatie sportbeleid 2002 - 2006 en sportbeleid 2008-2010.

Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010.

 

Doelstelling:

Het bevorderen van de sportbeoefening, gericht op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de sociale participatie van burgers van de gemeente Roermond.

 

Soort subsidie: Waarderingssubsidie

 

Subsidiegrondslag

 

Basisbedrag: € 479,00

 

Bedrag per lid:

 • -

  50% van de contributie per jeugdlid in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar woonachtig in de gemeente Roermond tot een maximum per contribuerend lid per jaar van € 19,35 (inclusief de verhoging van € 3,35 per jeugdlid).

 • -

  50% van de contributie per jeugdlid in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar woonachtig in Roermond met een functiebeperking tot een maximum van € 24,00 (inclusief de verhoging van € 3,35 per jeugdlid) voor verenigingen die specifiek hun aanbod richten op deze doelgroep.

   

 

Als compensatie van de huurverhogingen bij de gemeentelijke sportaccommodaties wordt de subsidie voor jeugdleden naar boven bijgesteld. De verhoging bedraagt ten opzichte van het subsidiebedrag 2010:

 • in 2012 en 2013 een bedrag van € 3,35 per jeugdlid;

 • in 2014 en 2015 een bedrag van € 6,90 per jeugdlid;

 • in 2016 en 2017 een bedrag van € 10,75 per jeugdlid;

 • in 2018 en 2019 een bedrag van € 14,85 per jeugdlid;

 • en vanaf 2020 een bedrag van € 19,25 per jeugdlid.

Peildatum voor het aantal leden is jaarlijks 1 augustus.

 

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan het gemeentelijk sport- en beweegbeleid.

 • 2.

  Er is sprake van sportbeoefening in verenigings- of stichtingsverband.

 • 3.

  De organisatie dient gevestigd zijn in de gemeente Roermond met uitzondering van regionale verenigingen voor mensen met een functiebeperking.

 • 4.

  De organisatie dient uit ten minste 20 leden woonachtig in Roermond te bestaan, uitgezonderd regionale verenigingen voor mensen met een functiebeperking

 • 5.

  De organisatie dient aangesloten te zijn bij een overkoepelend orgaan dat erkend wordt door het NOC*NSF.

 • 6.

  De organisatie dient een door de het overkoepelend orgaan gewaarmerkte ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens en geboortedata

 

Subsidiemethode:

 • 1.

  de subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3.

  het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Sportorganisaties’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18-12-2012.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest

Naar boven