Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 138222BeleidsregelsHandhavinguitvoeringsprogramma 2019

 

1 Inleiding

 

 

1.1 Algemeen

 

Het is één van de taken van gemeente De Fryske Marren om ervoor te zorgen dat burgers, bedrijven en recreanten op een veilige, gezonde en duurzame wijze in een mooie (leef)omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Vanuit de eigen rol en het specialisme werken de toezichthouders en handhavers eraan mee om op goede wijze invulling te geven aan deze taak . De toezichthouders en handhavers zijn elke dag op pad in de gemeente en zijn vanuit hun specifieke rol hierdoor een herkenbaar aanspreekpunt van de gemeente en voor burgers, ondernemers en recreanten. Hierbij wordt zo efficiënt en integraal mogelijk risico gestuurd de werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de kernwaarden Klantgericht, Samenwerken, Resultaatgericht en Ondernemend als leidraad worden gehanteerd.

 

In dit document wordt het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 (hierna te noemen HUP 2019) weergegeven. Het HUP geeft op hoofdlijnen per taakveld (Milieu, Brandveiligheid, BWT & RO, Apv & BW en T&H kwaliteit kinderopvang) de inzet weer van het toezicht en de handhaving in 2019. Deze inzet vindt plaats door cluster Toezicht & Handhaving (afdeling VVH) van de gemeente, de Fumo (milieutoezicht) en de GGD (toezicht kwaliteit kinderopvang), waarbij tevens samenwerking plaatsvindt met andere toezicht- en handhavingsinstanties (o.a. de politie, Veiligheidsregio, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân).

 

1.2 Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag van het HUP vloeit voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Artikel 7.3 van het Bor stelt dat periodiek (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma moet worden gemaakt, waarin wordt aangegeven welke activiteiten op het gebied van de uitvoering (vergunningverlening), toezicht en handhaving worden uitgevoerd. Met dit HUP wordt voor 2019 aan de wettelijke verplichting voldaan. Hierbij wordt opgemerkt dat de activiteiten op het gebied van de uitvoering (vergunningverlening) niet in dit programma zijn opgenomen. Door de grote workflow en de bijbehorende werkdruk is het voor 2019 niet gelukt om de uitvoeringstaken in het programma te integreren. De bedoeling is dat vanaf 2020 dit wel het geval is. Naast dat in het HUP 2019 wordt ingegaan op de Wabo-gerelateerde taakvelden Milieu, Brandveiligheid, Bouw- en Woningtoezicht en Ruimtelijke Ordening, zijn de taakvelden Algemene plaatselijke verordening (Apv) & Bijzondere Wetten (o.a. Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen) en het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in het HUP opgenomen. Op deze wijze vindt toezicht en handhaving binnen gemeente De Fryske Marren zo integraal mogelijk plaats.

 

1.3 Programmatisch toezicht & handhaving

Naast integraal wordt het toezicht en de handhaving ook op programmatische wijze uitgevoerd. Hierdoor wordt op dezelfde manier opgetreden tegen gelijksoortige overtredingen en wordt willekeur zo veel mogelijk voorkomen. Onder het moto ‘zacht waar het kan en hard waar het moet’ wordt het risico gestuurd toezicht toegepast. Het bepalen van het risico vormt hierbij het vertrekpunt. De volgende aspecten zijn hierbij betrokken:

 • het naleefgedrag;

 • het negatief effect dat kan optreden bij het niet naleven van de wet- en regelgeving;

 • bestuurlijke/maatschappelijke aandacht, en;

 • het uitvoerings- en capaciteitsniveau van toezicht en handhaving.

 

Op basis van het bepalen van de risico’s zijn per taakveld prioriteiten benoemd. Deze prioriteiten geven aan waar het zwaartepunt van toezicht en handhaving ligt. Op deze wijze wordt de beschikbare toezicht- en handhavingscapaciteit zo goed mogelijk ingezet waarbij de prioritaire handhavingsonderwerpen voldoende aandacht krijgen. Per taakveld kan de wijze van het stellen van prioriteiten verschillen. Dit heeft te maken met de soort controles die wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke controles zoals bij de taakvelden Milieu en Brandveiligheid en eenmalige controles zoals bij taakveld BWT & RO. Het bepalen van de risico’s en vervolgens de prioritering in het HUP 2019 vinden plaats aan de hand van de constateringen, ervaringen, gegevens, resultaten, meldingen, klachten en handhavingsverzoeken van de afgelopen twee jaren (2017 en 2018). De resultaten van het toezicht en de handhaving, zoals opgenomen in jaarverslagen T&H van 2017 en 2018 vormen het uitgangspunt voor de prioritering van het toezicht en de handhaving in 2019. Op deze wijze wordt ernaar gestreefd om het toezicht en de handhaving gericht in te zetten, waarbij de controles worden uitgevoerd daar waar het meest nodig is en de handhavingsinspanning het meest effectief is.

 

1.4 Doel van toezicht en handhaving

Door de inzet van toezicht en eventueel handhaving wordt ernaar gestreefd dat de veilige, gezonde, duurzame en mooie (leef)omgeving binnen gemeente De Fryske Marren wordt behouden. Met het toezicht houden op en het eventueel handhaving van de geldende wet- en regelgeving wordt dit doel nagestreefd en gewaarborgd. Van belang is om het doel meetbaar te maken, zodat kan worden nagegaan of deze ook daadwerkelijk is gehaald. Voor 2019 wordt dan ook ingezet op 85% spontane naleving van de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt in dat tijdens de (periodieke) reguliere controles aan de hand van advisering, voorlichting en door direct herstel naar aanleiding van bijsturing door de toezichthouder wordt vastgesteld dat in ieder geval 85% van de regels worden nageleefd en dat in maximaal 15% van de gevallen een hercontrole moet worden uitgevoerd. Aan de hand van het aantal hercontroles in relatie tot het totaal aantal (periodieke) reguliere controles kan uiteindelijk worden nagegaan of in 2019 daadwerkelijk het spontane naleefgedrag van minimaal 85% is gehaald. De informatie hierover wordt onder andere gegenereerd uit het registratiesysteem GISVG, waarin de constateringen (CO’s) naar aanleiding van (her)controles worden vastgelegd. Tevens worden in dit systeem de juridische handhavingszaken (HH’s) en verzoeken tot handhaving (VH’s) geregistreerd. Deze zaken worden geregistreerd wanneer de kwesties niet tijdens het toezicht worden opgelost en de juridische handhaving eraan te pas moet komen. Naast GISVG geeft het systeem Digitale Checklisten (DC’s) ook informatie over de naleving van de regels en of het naleefgedrag van 85% wordt gehaald.

 

1.5 Beschikbaar personele capaciteit en budgetten

Om de gestelde doelen te realiseren, maakt cluster Toezicht & Handhaving in 2019 gebruik van de beschikbare personele capaciteit en budgetten zoals in de onderstaande tabel zijn aangegeven. De personele capaciteit en budgetten zijn per taakveld uitgesplist.

 

Cluster Toezicht & Handhaving

 

Pers capaciteit en budget /

Taakveld

Personele capaciteit toezicht (in fte)

Personele capaciteit handhaving (in fte)

Budget (in €)

Milieu

(DFM) 1,15

(Fumo) 2,40

 

 

2,67

 

18.139

Brandveiligheid

1,00

 

451.906*

BWT & RO

4,00

 

3.490

Apv & BW (incl. Boa’s)

2,85

 

11.663

Kwaliteit kinderopvang

(GGD) 0,49

(inclusief registraties) 0,56

92.048

Totaal

11,89

3,23

125.340

* Het budget voor de Fumo heeft betrekking op de transitie Fumo 2.0, de inrichtinggebonden basistaken, de niet-inrichting-gebonden basistaken en bepaalde plustaken. Het gaat hierbij dus om het totale budget en niet alleen voor het toezicht.

 

(Milieu)piketdienst

Naast uitvoering van het reguliere toezicht beschikt de gemeente over een milieupiketdienst, die door 8 medewerkers van cluster toezicht & handhaving wordt gedraaid. Hierdoor is de gemeente 7 dagen per week 24 uren per dag beschikbaar voor eventuele (milieu)calamiteiten. In beginsel is dit piket gericht op milieuzaken, maar kan daarnaast eventueel ook voor andere calamiteiten binnen het omgevingsrecht worden ingezet. Vanuit de verschillende taakvelden (Milieu, Brandveiligheid, BWT & RO en Apv & BW) binnen het omgevingsrecht worden namelijk medewerkers ingezet voor het (milieu)piket. Naast de gemeentelijke (milieu)piketdienst heeft de Fumo ook een milieualarmnummer dat 24 uren per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Via dit milieualarmnummer worden klachten en meldingen ingediend, die onder andere betrekking hebben op bedrijven en ketentoezicht, waarbij de Fumo de controles uitvoert. Tussen de piketdiensten van de gemeente en de Fumo is goede onderlinge afstemming.

 

1.6 Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet de gemeente de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) hebben vastgesteld en geïmplementeerd. Vanuit de VTH-kwaliteitscriteria (zie paragraaf 1.7) is dit een vereiste. Op 8 november 2016 is de LHS vastgesteld en is deze vanaf 25 november 2016 in werking getreden.

 

De LHS is ontwikkeld vanuit het milieurecht en heeft betrekking op de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de in artikel 5.2 van de Wabo opgenomen wetten. Het doel van de LHS is dat de handhavende instanties (overheden, omgevingsdiensten, Openbaar Ministerie en politie) op dezelfde manier handhavend optreden bij gelijksoortige overtredingen. Op deze wijze ontstaat een gelijk speelveld, waarbij ervan uit kan worden gegaan dat handhavers zodanig optreden dat het rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de leefomgeving veilig, gezond en schoon is en blijft.

 

Het strafrechtelijk handhaven (punitief) naast het bestuursrechtelijk handhaven (beëindigen van de overtreding) binnen het omgevingsrecht is voor de gemeente nieuw. Omdat de Wabo en het Bor het wel vereist dat bij bepaalde overtredingen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk wordt gehandhaafd, is het belangrijk dat de LHS op een goede manier wordt geïmplementeerd in de werkprocessen van het toezicht en de handhaving. In 2019 zal hierop worden ingezet. Voorts zullen afspraken met de Fumo worden gemaakt, waarbij wordt afgestemd wanneer en in welke gevallen de Boa’s van de Fumo het strafrechtelijk handhaven gaan inzetten. Tevens wordt vanuit het provinciaal VTH-overleg gewerkt aan het vormgeven van een Boa-structuur binnen de provincie Fryslân. Het doel hiervan is afstemming, informatiedeling en samenwerking tussen de Boa’s (domein 2) van de verschillende gemeenten, de Fumo, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en natuurorganisaties. Tot slot heeft een toezichthouder milieu van de gemeente eind 2018 het diploma voor de Boa-opleiding (domein 2) gehaald en is inmiddels de beëdigingsprocedure opgestart. Hierdoor beschikt de gemeente op korte termijn over een Boa domein 2 en kan hij worden ingezet wanneer de situatie erom vraagt.

 

1.7 VTH-kwaliteits- en procescriteria

In april 2016 is de Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in werking getreden. Met de Wet VTH is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd. Het doel van deze wijziging is het verbeteren dan wel het waarborgen van de kwaliteit van de VTH-taken. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van de medewerkers en daarmee de organisatie (VTH-kwaliteitscriteria) als van de processen (VTH-procescriteria). Onder de vlag van het Fries VTH-overleg wordt binnen de provincie Fryslân gezamenlijk gewerkt om op uniforme wijze te voldoen aan de criteria.

 

VTH-kwaliteitscriteria

In 2016 is een intergemeentelijke werkgroep (waarin gemeente De Fryske Marren is vertegenwoordigd) aan de slag gegaan met de implementatie van de Wet VTH. Het resultaat hiervan zijn de Kaders en Uitgangspunten Frysk Peil F1, de VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F1 en de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht. Op 8 november 2016 zijn de Kaders en Uitgangspunten Frysk Peil F1 en de VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F1 vastgesteld. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 20 december 2016 de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente De Fryske Marren vastgesteld.

 

Voorts is eind 2016 gestart met de 0-meting VTH-kwaliteitscriteria. Tijdens deze 0-meting is bij de medewerkers, die vanuit zijn of haar deskundigheid werkzaam zijn binnen het VTH-domein, in kaart gebracht in hoeverre wordt voldaan aan de VTH-kwaliteitscriteria. De 0-meting is eind 2017 afgerond. Aan de hand van deze 0-meting is in 2018 inzichtelijk gemaakt in hoeverre aan de deskundigheden wordt voldaan. In bijlage 1 wordt globaal weergegeven waar de gemeente staat in relatie tot de VTH-kwaliteitscriteria. Tevens is in kaart gebracht welke deskundigheden nog niet op niveau zijn en over welke deskundigheden de gemeente (nog) niet beschikt. Aan de hand van de resultaten wordt gewerkt aan een Ontwikkelplan om ervoor te zorgen dat de gemeente voor alle deskundigheden (blijvend) aan de VTH-kwaliteitscriteria voldoet. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door opleiding/scholing van de medewerkers, het aantrekken van personeel, de samenwerking aangaan met (buurt)gemeenten of het (meer) uitbesteden van de deskundigheden aan uitvoeringsdiensten of private partijen. Waar mogelijk en nodig zal hierbij afstemming en samenwerking plaatsvinden binnen het Fries VTH-overleg. In 2019 zal het Ontwikkelplan ter vaststellen worden voorgelegd.

 

VTH-procescriteria

Vanaf 2017 is de intergemeentelijke werkgroep aan de slag gegaan met de VTH-procescriteria. Een onderdeel van de procescriteria is de implementatie van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Het doel van deze strategie is dat bij de uitvoering van de beginselplicht tot handhaving op passend wijze wordt gehandeld naar aanleiding van bevindingen en dat bij iedere bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes worden gemaakt en op vergelijkbare wijze wordt opgetreden (rechtsgelijkheid). Daarnaast wordt door het toepassen van de LHS de onderlinge afstemming en samenwerking tussen (landelijke) handhavingsinstanties bevorderd, de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd. Op 8 november 2016 is de LHS vastgesteld, waardoor op dit punt wordt voldaan aan de procescriteria. In 2019 vindt verdere implementatie van de LHS plaats, waarbij afstemming plaatsvindt binnen het Fries VTH-overleg, de Fumo en het OM.

 

Daarnaast is vanuit de intergemeentelijke werkgroep en in afstemming met onder andere het OM, de provincie, Wetterskip Fryslân, de uitvoeringsdiensten, natuurorganisaties gewerkt aan het Strategisch VTH-beleid, de probleem- en risicoanalyse, het uitvoeringsprogramma en het jaarplan voor de bevoegde gezagen. Hierbij zijn medio 2018 sjablonen opgeleverd die de bevoegde gezagen kunnen gebruiken om te voldoen aan de procescriteria. Het doel hierbij is om de systematiek van de documenten te uniformeren, zodat de onderlinge afstemming en de werkbaarheid voor de uitvoeringsdiensten worden bevorderd. Het vullen van de documenten en daarmee de prioritering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving is voorbehouden aan de afzonderlijke bevoegde gezagen, waardoor de autonomie is gewaarborgd. Het streven is dat in de 2de helft van 2019 vaststelling van het strategisch VTH-beleid 2020- 2023 en het VTH-plan 2020 plaatsvindt.

 

Op 1 juli 2017 is het Besluit VTH in werking getreden. In dit Besluit VTH is onder andere vastgelegd welke taken in ieder geval door een omgevingsdienst worden uitgevoerd. Dit houdt in dat per 1 juli 2017 het bevoegd gezag (lees o.a. de gemeente) verplicht is om de basistaken door een omgevingsdienst te laten uitvoeren. Het basistakenpakket dat verplicht uitgevoerd dient te worden door de omgevingsdiensten vloeit voort uit de eerdere packagedeal tussen het Rijk, het IPO en de VNG uit juni 2009 en ziet op inhoudelijk voorbereiden van omgevingsvergunningen voor milieu, omgevingsvergunningen beperkte milieutoets, het houden van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving inclusief het Activiteitenbesluit en de handhaving daarvan. Naar aanleiding van het in werking treden van het Besluit VTH is binnen gemeente De Fryske Marren geïnventariseerd welke basistaken extra aan de Fumo moeten worden overgedragen. Hieruit blijkt dat het gaat om circa 100 extra bedrijven. Hiervoor is in 2019 een kadernota-aanvraag gedaan van € 70.000.

 

1.8 Ontwikkelingen 2019 (e.v.)

 

Algemeen

Naast dat binnen het vakgebied VTH de reguliere werkzaamheden worden verricht, wordt ook ingezet op de huidige en toekomstige interne en externe ontwikkelingen. Onder andere vindt continu afstemming en verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de uitvoeringsdiensten (Veiligheidsregio Fryslân en de Fumo) plaats, om ervoor te zorgen dat de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en uitgevoerd. Daarnaast wordt binnen het VTH-domein ook de verantwoordelijkheid genomen wat betreft de nieuwe bezuinigingsronde binnen de organisatie en wordt binnen de afdeling vanaf 2020 hieraan ook uitvoering gegeven. Tot slot wordt momenteel, naar aanleiding van oriënterend organisatie-onderzoek van BMC, gewerkt aan het aanpassen van de topstructuur en het door ontwikkelen van de organisatie. Welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van de VTH-taken binnen de organisatie, zal in de loop van 2019 en 2020 duidelijk worden.

 

Omgevingswet

Binnen de gemeente is in 2017 aangevangen met de implementatie van de Omgevingswet. De stuurgroep wordt hierbij gevormd door de verantwoordelijke wethouder (portefeuillehouder) en de afdelingshoofden van RO en VVH. De projectgroep wordt gevormd door een projectmanager en medewerkers (deelproject-leiders) uit de afdelingen Bedrijfsvoering, RO en VVH. Binnen de projectgroep is een verdeling gemaakt in 5 deelprojecten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan, VTH, DSO en Bedrijfsvoering). Het streven is dat in 2019 het ambitieniveau en de omgevingsvisie van de gemeente worden vastgesteld. Daarnaast zal ter voorbereiding op de Omgevingswet aan de slag worden gegaan met een Omgevingsplan voor een gedeelte van het buitengebied en een Omgevingsplan voor een kern (stedelijk gebied). Voorts zal in 2019 en 2020 aan de slag worden gegaan met experimenten gericht op participatie van initiatiefnemers en het efficiënt toepassen van regels (nut en noodzaak van regels en waar mogelijk minder of geen regels). Naar verwachting zal de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treden.

 

Wet private kwaliteitsborging

In februari 2017 heeft de Tweede Kamer de Wet private kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen, waarbij het de bedoeling was dat deze op 1 januari 2018 in werking zou treden. In juli 2017 is het wetsvoorstel echter door de Eerste kamer voor onbepaalde tijd aangehouden. De bedoeling van het wetsvoorstel is dat de toetsing op de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit 2012) bij omgevingsvergunningen en het toezicht hierop tijdens de bouw overgaat naar de private markt. De verwachting is dat de invoering van deze wet wordt gekoppeld aan het inwerkingtreden van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Welke consequenties dit voor gemeente De Fryske Marren heeft, zal in aanloop op 2021 inzichtelijk worden gemaakt.

 

Openbare orde en integrale veiligheid

Eind 2018 is aangevangen met het schrijven van het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2019 tot en met 2022. Inmiddels is het Integraal Veiligheidsplan klaar en wordt deze ter besluitvorming in het 2de kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. In het Veiligheidsplan zijn thema’s benoemd, die het toezicht en de handhaving binnen het omgevingsrecht raken. Het gaat hierbij onder andere om de thema’s veilige evenementen, ondermijnende criminaliteit en veilig uitgaan (horeca). In 2019 is onder andere het toezicht en de handhaving vanuit het bestuursrecht hierop gericht. Zo wordt actief en in goede samenwerking met de partners ingezet op het toezicht van risicovolle evenementen en op de horeca. Daarnaast vindt in relatie tot de ondermijnende criminaliteit intensief toezicht en handhaving plaats op recreatieterreinen, wat betreft het onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen.

 

Asbestdaken en energietransitie

Op 16 oktober 218 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het ingaan van het verbod op asbestdaken op 31 december 2024. Ter voorbereiding op dit verbod vanaf 2025 vindt binnen het Fries VTH-overleg hierover afstemming plaats. Dit houdt onder andere in dat per gemeente wordt geïnventariseerd over hoeveel asbestdaken het gaat en waar deze zich bevinden. In gemeente De Fryske Marren wordt deze inventarisatie uitgevoerd door het bureau Readaar. In de 1ste helft van 2019 moet deze inventarisatie zijn afgerond. Wanneer alle gemeenten de inventarisatie hebben uitgevoerd, is binnen provincie Fryslân bekend om hoeveel (m2) asbestdaken het gaat. Vervolgens zal een plan van aanpak worden gemaakt om ervoor te zorgen dat (zo veel mogelijk) asbestdaken voor 2025 zijn gesaneerd.

 

Tot slot gaat de energietransitie en daarmee de inzet op duurzaamheid de aankomende jaren binnen gemeente De Fryske Marren een steeds grotere rol spelen. Wat dit betekent voor het VTH-domein en welke acties dit tot gevolg hebben, zal de aankomende jaren blijken.

 

1.9 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de wettelijke grondslag, het doel en de beschikbare middelen om op goede wijze het toezicht en de handhaving uit te voeren. Daarnaast wordt kort stilgestaan bij randvoorwaarden en de (toekomstige) ontwikkelingen, die van invloed zijn op het toezicht en de handhaving. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het uitvoeringsprogramma voor 2019. Per taakveld wordt hierbij aangegeven op welke bedrijven (inrichtingen), gebruik, activiteiten en/of handhavingsonderwerpen het toezicht en de handhaving zullen worden ingezet. Hierbij wordt verwezen naar Bijlage 2, waarin nader wordt ingegaan waarop en op welke wijze toezicht en handhaving plaatsvindt.

2 Handhavinguitvoeringsprogramma 2019

 

 

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt per taakveld aangegeven waarop het toezicht en de handhaving in 2019 zich richt en waar dus de prioriteiten liggen. In eerste instantie wordt hierbij ingegaan op het taakveld milieu, waarbij tevens de inzet van de Fumo zal worden aangegeven. Vervolgens zal de inzet binnen het taakveld Brandveiligheid onder de aandacht worden gebracht, waarna het taakveld BWT & RO de revue passeert. Voorts wordt stilgestaan bij het taakveld Apv & BW en tot slot zal de inzet binnen het taakveld T&H kwaliteit kinderopvang worden aangegeven.

 

2.2 Taakveld Milieu

Binnen het taakveld Milieu wordt op het gebied van toezicht zowel werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van gemeente De Fryske Marren als door de medewerkers van de Fumo, die namens de gemeente bij de meer complexe milieu-inrichtingen controles uitvoeren. Daarnaast worden waar mogelijk gecombineerde (integrale) controles door de toezichthouders van de gemeente uitgevoerd, waarbij meerdere taakvelden worden beoordeeld. Het gaat hierbij om de brandveiligheid, horeca (Drank- en Horecawet) en milieu. In het onderstaande overzicht worden de beschikbare uren en het aantal uit te voeren controles binnen het taakveld Milieu weergegeven.

 

Beschikbare inzet toezicht DFM in fte

1,15

Jaarinzet toezicht in uren per fte

1.420

Totaal inzet toezicht DFM in uren

1.633

Totaal inzet toezicht Fumo in uren

2.844

Totaal inzet toezicht DFM en Fumo in uren

4.477

Beschikbare inzet handhaving DFM in fte

0,60

Jaarinzet handhaving in uren per fte

1.420

Totaal inzet handhaving DFM in uren

852

 

2.2.1 Toezicht & handhaving gemeente De Fryske Marren

 

Regulier toezicht & handhaving

Aantal controles

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Inrichtinggebonden toezicht

440

963

300

Opleveringscontroles

30

30

10

Toezicht n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

20

40

40

Werkzaamheden in relatie tot de Fumo

N.v.t.

400

60

Overige (overleggen, registraties, e.d.)

N.v.t.

200

46

Totaal

490

1.633

456

 

Projecten

Aantal controles

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Paasvuren / vreugde vuren

10

20

4

Totaal

10

20

4

 

Toelichting

Het zwaartepunt van het toezicht binnen het taakveld Milieu ligt bij het inrichtinggebonden toezicht. Tijdens dit toezicht worden bedrijven periodiek gecontroleerd, waarbij wordt nagegaan of tijdens de bedrijfsuitoefening de milieuvoorschriften worden nageleefd en hierdoor het milieu niet onevenredig wordt aangetast. De meeste milieucontroles worden uitgevoerd in de agrarische sector (veehouderijen en loonbedrijven), bij horeca-, sport en recreatiebedrijven, garagebedrijven, industriële bedrijven en opslag- en transportbedrijven. Daarnaast worden opleveringscontroles uitgevoerd naar aanleiding van het starten van nieuwe bedrijven of het wijzigen van bestaande bedrijven in de gemeente. In paragraaf 2.2 van

Bijlage 2 zijn per branche de onderwerpen (prioriteiten) aangegeven waarop in 2019 het toezicht in ieder geval is gericht. In relatie tot de branche komen deze onderwerpen het meeste voor en is het risico en het negatief effect op de aantasting van het milieu het grootst. Naast het toezicht op bedrijven worden ook controles uitgevoerd naar aanleiding van klachten, meldingen en verzoeken. Hierbij gaat het onder andere om verbranden en dumpen van afval, illegale lozingen, geluidsoverlast, geuroverlast e.d.

 

Naast de reguliere werkzaamheden wordt binnen het taakveld Milieu in 2019 één project gedraaid. Het gaat hierbij om een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, namelijk het ontsteken van ‘Paasbulten / vreugde bulten’. De gemeente vindt het belangrijk dat (oude) tradities in ere worden gehouden. Dit geldt ook voor het aansteken van paasbulten. Gelijkertijd is het van belang dat de veiligheid, gezondheid en openbare orde wordt gewaarborgd en dat de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. Om beide doelen na te streven kan onder voorwaarden ontheffing worden verleend voor het verbod op het verbranden van afvalstoffen buiten een milieu-inrichting. Middels het uitvoeren van toezicht en eventueel handhaven tegen overtredingen wordt ernaar gestreefd dat de ontheffingsvoorwaarden worden nageleefd en daarmee de doelen worden bereikt. Hierbij vindt het toezicht integraal plaats, waarbij afstemming en samenwerking plaatsvindt tussen de taakvelden milieu en Apv & BW.

 

Tevens wordt in 2019 binnen het taakveld Milieu samengewerkt met Wetterskip Fryslân. Op 4 oktober 2016 is Wetterskip Fryslân gestart met het project ‘Schoon Erf Schoon Water’, waarbij alle melkveehouders in Fryslân zijn gevraagd om mee te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Erfafspoeling is één van de oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Met het regenwater spoelen er stoffen in de sloten, die een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Met een paar effectieve en vaak praktische maatregelen en voorzieningen op het erf van de melkveehouders, is deze vervuiling te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanbrengen van opvangputjes en afvoergoten e.d., die zijn aangesloten op de gierkelder. Het doel is dat de vervuiling vanaf het erf van de melkveebedrijven in het oppervlaktewater in 2022 met 80% is verminderd. Binnen gemeente De Fryske Marren voeren de toezichthouders van Wetterskip Fryslân en de gemeente waar mogelijk gezamenlijk de controles bij de betreffende melkveehouders uit. Tijdens deze controles voert de toezichthouder van de gemeente de periodieke reguliere inspectie uit, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Daarnaast voert de toezichthouder van Wetterskip Fryslân de controle uit vanuit het project ‘Schoon Erf Schoon Water’. Op deze wijze wordt een integrale controle bij de melkveehouders uitgevoerd, waarbij de toezichtbelasting voor de ondernemer beperkt blijft. Bijkomende voordelen van de gezamenlijke controles zijn een brede(re) advisering op meerdere vakgebieden aan de melkveehouders, integrale samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en kennis opdoen van elkaars vakgebieden.

 

2.2.2 Toezicht Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing ( Fumo ) en handhaving DFM

 

Regulier toezicht – inrichtinggebonden

Aantal controles

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Inrichting gebonden toezicht:

 

 

 

Inrichtingen type B

26

256

 

Inrichtingen type C

30

420

 

Inrichtingen Type D

4

96

 

Inrichtingen type B (voormalig provinciale inrichting)

20

320

292

Inrichtingen type C (voormalig provinciale inrichting)

14

224

 

Inrichtingen type D (voormalig provinciale inrichting)

0

0

 

Hercontroles Fumo-inrichtingen

34

154

40

Toezicht n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

15

89

20

Ketenproblematiek (niet-inrichtinggebonden basistaken - 30% van het aantal uren toezicht en handhaving)

 

p.m.

 

427

 

0

Voorlichting en programmering

N.v.t.

251

0

Totaal

143

2.237

352

 

Regulier toezicht – niet inrichtinggebonden

Aantal controles

Aantal uren

Aantal uren handhaving

Ketentoezicht:

 

 

 

Bodem- en grondstromen (Besluit bodemkwaliteit)

 

p.m.

 

400

 

20

Asbest e.d.

p.m.

207

20

Totaal

p.m.

607

40

 

Toelichting

Naast de gemeentelijke toezichthouders voeren toezichthouders van de Fumo binnen het taakveld Milieu in 2019 werkzaamheden namens gemeente De Fryske Marren uit. Deze werkzaamheden richten zich hoofdzakelijk op het reguliere toezicht bij complexe milieu-inrichtingen. Op basis van de Fryske norm is het de bedoeling dat de Fumo in 2019 94 reguliere controles uitvoert bij 77 bedrijven. De reden dat het aantal controles hoger is dan het aantal te controleren bedrijven zit in het feit dat voormalige provinciale bedrijven een controlefrequentie hebben van 2 keer per jaar. Wanneer tijdens deze controles overtredingen worden geconstateerd, voert de Fumo ook de hercontroles uit. Voor 2019 wordt ingeschat dat dit ongeveer 34 zullen zijn. Tot slot voert de Fumo controles uit naar aanleiding en op basis van klachten en/of meldingen over ‘Fumo-bedrijven’.

 

In het bestuurlijk VTH-overleg is afgesproken dat binnen provincie Fryslân prioriteit wordt gegeven aan illegale bodem- en grondstromen en het illegaal verwijderen van asbesthoudende materialen. De Fumo zal voor gemeente De Fryske Marren het ketentoezicht hierop uitvoeren. Hiervoor is 607 uren voor toezicht en handhaving beschikbaar, waarbij 400 uren voor ketentoezicht op bodem- en grondstromen en 207 uren voor ketentoezicht op asbest.

 

Het ketengericht milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten wat betreft het verwijderen van asbesthoudende materialen is op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een basistaak. Deze taak voert de Fumo dan ook uit voor gemeente De Fryske Marren. Het gaat hierbij zowel om het beoordelen van de sloopmelding als het toezicht en de handhaving naar aanleiding van een sloopmelding dan wel op het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, waarvoor geen sloopmelding is gedaan. Voor het uitvoeren van deze basistaak heeft de gemeente begin 2019 een protocol opgesteld, die is afgestemd met de Fumo. Op basis van dit protocol voert de Fumo de betreffende basistaak uit.

 

In 2019 voert de Fumo deels haar basistaken uit overeenkomstig het Fryslân brede uitvoeringsprogramma 2019. Dit programma is in december 2018 door het algemeen bestuur van de Fumo vastgesteld. De benodigde inzet voor de input voor het uitvoeringsprogramma is 15% van de capaciteit die de Fumo in 2019 beschikbaar heeft voor de basistaken. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat op 9 onderwerpen/thema’s/projecten, namelijk Natte koeltorens, actualisatie vergunningen van afvalbedrijven, overbelaste geursituaties bij veehouderijen, net-niet BRZO-inrichtingen, LPG-stations, WEELABEX, actie Uil (afvaldumping), glastuinbouw (gemeente Waadhoeke) en energie bij provinciale inrichtingen (provincie Fryslân). Binnen gemeente De Fryske Marren worden de eerste 7 van de 9 onderwerpen/thema’s/ projecten uitgevoerd. In bijlage 3 is het Fryslân brede uitvoeringsprogramma opgenomen.

 

2.3 Taakveld Brandveiligheid

Het toezicht en de handhaving op het brandveilig gebruik van inrichtingen en evenementen wordt door gemeente De Fryske Marren zelf uitgevoerd. Dit in goed overleg en samenwerking met de Veiligheidsregio Fryslân (VRF).

 

Beschikbare inzet toezicht DFM in fte

1,00

Jaarinzet toezicht in uren per fte

1.420

Totaal inzet toezicht DFM in uren

1.420

Beschikbare inzet handhaving DFM in fte

0,10

Jaarinzet handhaving in uren per fte

1.420

Totaal inzet handhaving DFM in uren

142

 

2.3.1 Toezicht & handhaving gemeente De Fryske Marren

 

Regulier toezicht & handhaving / werkzaamheden

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Inrichtinggebonden toezicht:

- Verzorging/logie (> 50 personen en bedlegerig);

- Dagverblijf aan > 10 personen (scholen, kinderdagverblijven e.d.);

- Verzorging/logie (10-50 personen en niet zelfredzaam);

- Bijeenkomstfunctie;

- Recreatie;

- Overig.

 

34

 

57

29

30

8

20

 

275

 

300

100

60

20

40

 

 

115

(in totaal binnen alle soort inrichtingen)

Toezicht evenementen

15

45

10

Advisering brandveiligheid evenementenvergunningen

N.v.t.

70

0

Advisering brandveilig leven (voorlichting)

N.v.t.

130

0

Werkzaamheden m.b.t. ISOR (Informatie Systeem Overige Ramptypen)

 

N.v.t.

 

40

 

0

Werkzaamheden m.b.t. de brandkranen in de gemeente

N.v.t.

30

0

Samenwerking / afstemming Veiligheidsregio Fryslân

N.v.t.

140

0

Toezicht n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

5

10

7

Overige (overleggen, registraties, e.d.)

N.v.t.

120

10

Totaal

198

1.380

142

 

Projecten

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Zelftoezicht bedrijven (prioriteit 3 en 4)

40

40

0

Totaal

40

40

0

 

Toelichting

Het toezicht binnen het taakveld Brandveiligheid is voor een groot deel periodiek van aard. Tijdens deze controles wordt nagegaan of het gebruik van de bedrijven en instellingen op brandveilige wijze wordt gedaan en de evenementen wel (brand)veilig plaatsvinden. Hierbij wordt aangesloten bij de werkwijze van de Veiligheidsregio Fryslân (VFR) en vindt daarnaast regelmatig afstemming en samenwerking plaats met de VFR. In paragraaf 2.3 van Bijlage 2 is per soort gebruik en de intensiteit ervan aangegeven op welke onderwerpen het toezicht is gericht. Naast periodiek repressief toezicht wordt steeds meer ingezet op preventie. Hierbij gaat het om advisering op brandveiligheid bij aanvragen van (evenementen)-vergunningen, het geven van voorlichting bij instellingen en op scholen over brandveilig leven. Tevens wordt vanuit het taakveld Brandveiligheid ook in 2019 verder gewerkt aan de risicokaart (ISOR) binnen de gemeente, waarbij potentiele risico’s vanuit het perspectief van brandgevaarlijke situaties in de leefomgeving in kaart worden gebracht. In het verlengde hiervan worden ook werkzaamheden uitgevoerd wat betreft het in kaart brengen van de aanwezige brandkranen in de gemeente en het onderhoud hiervan.

 

Vanaf 2018 is aangevangen met het project ‘Zelf toezicht (prioriteiten 3 en 4)’. Dit project wordt als pilot uitgevoerd. De insteek van dit project is dat de eigenaren/gebruikers van de inrichting (bedrijf of instelling) aan de hand van een digitale checklist (link via een e-mail toegestuurd) zelf een ronde door het gebouw maken en controleren of het gebouw en het gebruik ervan voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Na het invullen van de checklist wordt deze teruggestuurd naar de gemeente. Wanneer de eigenaar/gebruiker behoefte heeft aan begeleiding van de gemeente, wordt de controle gezamenlijk met de toezichthouder Brandveiligheid uitgevoerd. Wanneer de checklist niet ingevuld wordt teruggestuurd, wordt alsnog een controle door de toezichthouder Brandveiligheid uitgevoerd. Bij het aangeven van één of meerdere overtreding(en) in de checklist voert de toezichthouder vervolgens een hercontrole uit en worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de overtreding(en) wordt c.q. worden opgelost. Om ervoor te zorgen dat het risico zoveel mogelijk wordt beperkt, is ervoor gekozen om in eerste instantie het zelftoezicht toe te passen op inrichtingen die 1 keer in de 5 jaren worden gecontroleerd en waarbij de prioritering (3 en 4) en daarmee het risico laag is. Het doel van dit project is tweeledig. In eerste instantie is het de bedoeling om de bewustwording voor brandveiligheid en daarmee de verantwoordelijkheid bij de eigenaar/gebruiker te vergroten en heeft dus een preventief effect. Daarnaast wordt door het zelftoezicht de werkdruk van de toezichthouder Brandveiligheid verminderd en kan meer inzet worden gepleegd op risicovolle inrichtingen.

 

De resultaten van het project ‘Zelf toezicht (prioriteiten 3 en 4)’ over 2018 vallen tegen. De respons op het zelf uitvoeren van de controle door de ondernemer is laag. In de meeste gevallen wordt de toegestuurde checklist niet geretourneerd. Het kost de toezichthouder Brandveiligheid veel tijd en energie om er achteraan te bellen en ervoor te zorgen dat alsnog de digitale checklist wordt ingevuld en geretourneerd. Dat is niet de bedoeling van het project. In 2019 wordt het project voortgezet, waarbij minder bedrijven en instellingen worden benaderd, namelijk 40 stuks. Begin 2020 zal vervolgens het project worden geëvalueerd.

 

2.4 Taakveld BWT & RO

Het toezicht en de handhaving binnen dit taakveld is opgesplitst in twee sub-taakvelden, namelijk BWT (bouw- en woningtoezicht) en RO (ruimtelijke ordening). Binnen het sub-taakveld BWT vinden toezicht en handhaving plaats op het bouwen, verbouwen en slopen van bouwwerken en gebouwen. Vanuit het sub-taakveld RO worden toezicht en handhaving gehouden op het gebruik van gebouwen en percelen, zoals is geregeld in de beheersverordeningen of de bestemmingsplannen.

 

Beschikbare inzet toezicht DFM in fte

4,00

Jaarinzet toezicht in uren per fte

1.420

Totaal inzet toezicht DFM in uren

5.680

Beschikbare inzet handhaving DFM in fte

1,27

Jaarinzet handhaving in uren per fte

1.420

Totaal inzet handhaving DFM in uren

1.800

 

2.4.1 Toezicht & handhaving gemeente De Fryske Marren

 

Regulier toezicht & handhaving

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Sub-taakveld BWT:

 

 

 

Toezicht op illegale bouw/verbouw/sloop (zonder of in strijd met melding of omgevingsvergunning)

 

80

 

350

 

170

Toezicht op ontvangen meldingen en verleende omgevingsvergunningen

Toezicht op asbestsaneringen / slopen van asbesthoudende materialen bij particulieren

 

500

 

40

 

3.700

 

200

 

100

 

20

Werkzaamheden m.b.t. vergunningsvrije bouwwerken en gebouwen

Bouwkundige advisering WMO-aanvragen

Bouwkundige beoordeling inrichtingseisen DHW

 

60

20

10

 

300

80

60

 

0

0

0

Sub-taakveld RO:

 

 

 

Toezicht strijdig gebruik (in strijd met de beheersverordening of het bp)

 

40

 

250

 

500

Toezicht n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

 

40

 

60

 

300

Overige (overleggen, registraties, e.d.)

N.v.t.

400

100

Totaal

790

5.400

1.190

 

Projecten

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

100

200

600

RVS in zwembaden (constructieve veiligheid)

8

16

0

Brandwerendheid gevelbekleding

Meerdere

64

10

Totaal

108+

280

610

 

Toelichting

Het reguliere toezicht binnen het taakveld BWT&RO wordt voornamelijk ingezet op de controle van verleende omgevingsvergunningen, illegale bouw, verbouw en sloop (zonder of in strijd met omgevingsvergunningen en meldingen) en strijdig gebruik (in strijd met de beheersverordening of het bestemmingsplan). De economische groei vertaalt zich binnen gemeente De Fryske Marren onder andere in een toename van de bouwactiviteiten en daarmee in het aantal verleende omgevingsvergunningen. Het is dan ook zaak dat het toezicht erop is gericht dat overeenkomstig de verleende vergunningen wordt gehandeld. Daarnaast wordt actief toezicht gehouden op illegale bouw en gebruik. Immers bij illegale bouw en gebruik is niet middels een vergunningentraject beoordeeld of het betreffende gebouw en/of het gebruik in overeenstemming is met de normen die de gemeente hanteert. In paragraaf 2.4 van Bijlage 2 is de prioritering per soort bouwwerk, gebouw en gebruik weergegeven, gerelateerd aan de (constructieve) veiligheid, gezondheid en aantasting van de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit. Voorts wordt actief gereageerd op signalen van burgers en ondernemers en worden controles uitgevoerd naar aanleiding van klachten, meldingen en verzoeken.

 

In paragraaf 2.2.2 is aangegeven dat de werkzaamheden (beoordelen meldingen, toezicht en handhaving) met betrekking tot het bedrijfsmatig verwijderen van asbesthoudende materialen als basistaak bij de Fumo is belegd. Naast het bedrijfsmatig verwijderen van asbesthoudende materialen, verwijderen particulieren ook asbesthoudende materialen, dit mag onder voorwaarden tot maximaal 35 m2 per adres. In een protocol is omschreven op welke wijze een particulier een melding moet doen voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en op welke wijze dit kan worden ingeleverd op het milieuterrein van de gemeente. Dit protocol staat onder andere op de internetsite van de gemeente. Aan de hand van de meldingen wordt steekproefsgewijs het toezicht en eventueel de handhaving uitgevoerd. Daarnaast wordt tijdens de reguliere toezichtrondes erop toegezien op het illegaal (zonder melding) verwijderen van asbesthoudende materialen.

 

Naast de reguliere werkzaamheden worden er binnen het taakveld BWT&RO in 2019 ook 3 projecten gedraaid. In eerste instantie wordt het project ‘Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ voortgezet. Op 29 september 2017 is de ‘Beleidsnotitie onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ in werking getreden. Op basis van de beleidsnotitie vinden het toezicht en eventueel de handhaving plaats. Mensen die zich vanaf medio 2018 in een recreatiewoning inschrijven, worden vervolgens aangeschreven met het verzoek om het strijdig gebruik (onrechtmatige bewoning) te staken. Voorts is vanaf november 2018 tot maart 2019 een inventarisatie uitgevoerd van de mensen, die zich voor medio 2018 in een recreatiewoning hebben ingeschreven. Bij deze inventarisatie is een onderscheid gemaakt, namelijk in:

 • 1.

  mensen die geen zorg behoeven c.q. zelfredzaam zijn en die niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw;

 • 2.

  mensen die geen zorg behoeven c.q. zelfredzaam zijn en die wel in aanmerking komen voor sociale woningbouw;

 • 3.

  mensen die zorg behoeven c.q. onvoldoende zelfredzaam zijn en die wel in aanmerking komen voor sociale woningbouw;

 • 4.

  mensen die zorg behoeven c.q. onvoldoende zelfredzaam zijn en die niet (meer) in aanmerking komen voor sociale woningbouw.

Per soort groep en indien nodig per individueel geval wordt maatwerk verricht om er uiteindelijk voor te zorgen dat het onrechtmatig bewonen van recreatiewoningen in de gemeente wordt beëindigd. In de eerste helft van 2019 wordt hierover een plan van aanpak gemaakt.

 

Tevens zal het project RVS in zwembaden in 2019 worden voortgezet. Eind 2017 en begin 2018 hebben de openbaar toegankelijke zwembaden in de gemeente het verplichte rapport laten opstellen dat voldoet aan de Nederlandse Praktijkregel (NPR) 9200 over metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden. In dit rapport is aangegeven wat de gesteldheid is van de RVS- en metaalverbindingen in het zwembad. Tevens is een schema in het rapport opgenomen wanneer welke verbinding in het zwembad moet worden vervangen of onderhouden. Aan de hand van de schema’s gaan de toezichthouders na of binnen de gestelde termijnen de voorgeschreven werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 

Tot slot zal onderzoek worden gedaan naar de brandveiligheid van gevels binnen de gemeente. Dit naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in London en vervolgens de brief d.d. 30 november 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het uitvoeren van een onderzoek naar de brandveiligheid va gevels. Aan de hand van het protocol Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels wordt binnen de gemeente een selectie gemaakt van de (in potentie) meest risicovolle gebouwen. Hierbij zal de nadruk liggen bij hoge gebouwen met minderzelfredzame personen (verpleeg- en verzorgingshuizen) en hoge gebouwen waarin wordt geslapen (bijvoorbeeld woongebouwen en hotels). Vervolgens wordt nagegaan over wat voor gevelbekleding deze gebouwen beschikken en wat de mate van brandwerendheid hiervan is. In 2019 vindt de inventarisatie plaats. Op basis van deze beoordeling zullen de vervolgacties worden bepaald.

 

2.5 Taakveld Apv & BW (Bijzondere Wetten)

 

Beschikbare inzet toezicht DFM in fte

2,85

Jaarinzet toezicht in uren per fte

1.420

Totaal inzet toezicht DFM in uren

4.047

Beschikbare inzet handhaving DFM in fte

0,70

Jaarinzet handhaving in uren per fte

1.420

Totaal inzet handhaving DFM in uren

994

 

2.5.1 Toezicht & handhaving gemeente De Fryske Marren

 

Regulier toezicht & handhaving

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Evenementen en jaarwisseling (vooroverleg, organisatie, controles, carbidschieten, evaluatie e.d.)

 

60

 

800

 

120

Horeca (reguliere DHW-controles, leeftijdscontroles, exploitatie, terrassen, kansspelen e.d.)

 

70

 

750

 

150

Gebruik en inrichting van de openbare ruimte (aankondigings- en evenementenborden, stalling, standplaatsen e.d.)

 

 

200

 

 

400

 

 

60

Parkeren (blauwe zones, excessen en overlastsituaties)

200

400

60

Illegaal ligplaats innemen

20

250

100

Honden (poep, loslopen, agressie)

40

250

60

Toezicht op het aanbieden en dumpen van afval

60

350

40

Hennepkwekerijen

6

30

150

Toezicht n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

200

450

100

Overige (overleggen, registraties, e.d.)

N.v.t.

347

150

Totaal

856

4.027

990

 

Projecten

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren toezicht

Aantal uren handhaving

Paasvuren / vreugde vuren

10

20

4

 

Toelichting

Het toezicht en de handhaving binnen het taakveld Apv & BW richt zich voornamelijk op het openbaar toegankelijk gebied. Het uitgangspunt hierbij is dat de middenstand en organisaties de ruimte krijgen activiteiten en evenementen te organiseren voor zowel burgers, recreanten en toeristen, waarbij gelijkertijd de openbare orde en de veiligheid wordt gewaarborgd en de overlast tot een minimum wordt beperkt. De inzet van het toezicht is in beginsel gericht op die onderwerpen waarbij het negatief effect van overtredingen op de gebieden van veiligheid, gezondheid en overlast het grootst is. In 2019 spitsen de controles zich dan ook toe op evenementen, de horeca, de inrichting en het gebruik van het openbaar gebied (aankondigingsborden, stalling, honden en parkeren) en het aanbieden/dumpen van afval. Op deze onderwerpen vindt toezicht plaats door middel van het actief uitvoeren van (periodieke) controles. Naast het bestuursrechtelijke toezicht en de handhaving zal, waar noodzakelijk, ook strafrechtelijke handhaving worden toegepast. Vanaf 2019 is hiervoor de Boa-capaciteit uitgebreid. De Boa’s zullen onder andere ingezet plegen binnen de horeca, gebruik van de openbare weg, parkeren, honden en afval. Daarnaast vindt toezicht plaats naar aanleiding van klachten, meldingen en verzoeken. In paragraaf 2.5 van Bijlage 2 is de prioritering van de onderwerpen en de wijze van het toezicht aangegeven.

Waar het gaat om periodieke controles bij horecabedrijven vindt afstemming en samenwerking plaats met de taakvelden Brandveiligheid en Milieu. Op deze wijze wordt het toezicht integraal uitgevoerd, waarbij meerdere onderwerpen van verschillende taakvelden (Apv & BW, Brandveiligheid en Milieu) in één controle worden beoordeeld.

 

In 2019 wordt binnen het taakveld Apv & BW naast de reguliere werkzaamheden één project uitgevoerd, namelijk ‘Paasvuren / vreugde vuren’. Dit project wordt jaarlijks gezamenlijk door de toezichthouders van de taakvelden Milieu en Apv & BW uitgevoerd. In de toelichting van paragraaf 2.2.1 is inmiddels ingegaan op dit project. Kortheidshalve en om herhaling te voorkomen, wordt hiernaar verwezen.

 

2.6 Taakveld Toezicht & Handhaving kwaliteit kinderopvang

Het toezicht en de handhaving kwaliteit kinderopvang wordt gezamenlijk uitgevoerd door de GGD (Veiligheidsregio Fryslân) en gemeente De Fryske Marren. Hierbij vindt het toezicht plaats door de GGD en de handhaving wordt gedaan door de gemeente. Tevens doet de gemeente de registraties van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Binnen de afdeling VVH houdt 1 medewerker zich bezig met de registratie en handhaving van kinderdagverblijven, gastouderbureaus, buitenschoolse opvang en gastouders.

 

Beschikbare inzet toezicht GGD in uren

659

Beschikbare inzet registratie en handhaving DFM in fte

0,56

Jaarinzet registratie en handhaving DFM in uren per fte

1.420

Totaal inzet registratie en handhaving DFM in uren

795

Totaal inzet in uren toezicht & handhaving

1.454

 

2.6.1 Toezicht GGD

 

Regulier toezicht

Gecontroleerde locaties / objecten

Aantal uren

Kinderdagverblijven

31

329

Buitenschoolse opvang

21

256

Gastouderbureaus

3

41

Steekproef bij gastouders (minimaal 5% van het totaal aantal gastouders)

 

11

 

33

Toezicht n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

0

0

Totaal

66

659

 

2.6.2 Handhaving gemeente De Fryske Marren

 

Reguliere handhaving

Aantal zaken

Aantal uren

Handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus

 

12

 

300

Handhaving gastouders

3

20

Registratie kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus (registraties, uitschrijvingen en wijzigingen)

 

20

 

60

Registratie gastouders (registraties, uitschrijvingen en wijzigingen)

 

195

 

330

Handhaving n.a.v. HH-verzoeken, klachten en meldingen

0

0

Overige (overleggen, registraties, e.d.)

N.v.t.

85

Totaal

230

795

 

Toelichting

Op grond van de werkvoorraad in relatie tot het beschikbare budget en de capaciteit zal de GGD in 2019 66 controles uitvoeren. Deze controles worden uitgevoerd bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en steekproefsgewijs bij gastouders. De controles zijn periodiek van aard en worden inhoudelijk uitgevoerd overeenkomstig de prioritering, zoals opgenomen in de vastgestelde Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang De Fryske Marren. Aan de hand van de uitgevoerde controles en de hierbij eventueel geconstateerde overtredingen wordt de handhaving door de gemeente ingezet. Het handhavend optreden tegen de overtredingen vindt plaats op basis van de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang De Fryske Marren. De prioritering van de overtredingen zijn weergegeven in paragraaf 2.6 van Bijlage 2. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt ingeschat dat in 2019 circa 15 handhavings-procedures worden opgestart en dat ongeveer 215 registraties (nieuwe en/of gewijzigde aanmeldingen) plaatsvinden.

 

 

Bijlage 1 VTH-kwaliteitscriteria gemeente De Fryske Marren

 

 

In onderstaand overzicht is voor elk deskundigheidsgebied in kaart gebracht in hoeverre aan de VTH-kwaliteitscriteria Fryske Peil F1 wordt voldaan (peildatum 0-meting 01-04-2017).

 

Deskundigheidsgebied

Voorlopige conclusie

Aantal

Medew

>75%

50-74%

<50%

Casemanagen

Voldoende

4

4

 

 

Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening

Voldoende

2

2

 

 

Vergunningverlening milieu

Niet beoordeeld

 

Toezicht en handhaving bouwen en RO

Voldoende

4

4

 

 

Toezicht en handhaving milieu

Toezicht en handhaving milieu – Klasse I en II

(Nog) niet voldoende

1

1

 

 

Toezicht en handhaving milieu – Klasse I t/m III Algemeen

Niet beoordeeld

 

Toezicht en handhaving milieu – Procesindustrie

Niet beoordeeld

 

Toezicht en handhaving milieu – Agrarisch

(Nog) niet voldoende

1

1

 

 

Toezicht en handhaving milieu – Afval

Niet beoordeeld

 

Toezicht en handhaving – BRZO

Niet beoordeeld

 

Toezicht en handhaving bodem

Niet beoordeeld

 

Toezicht en handhaving groene wetten

Niet beoordeeld

 

Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

Voldoende

6

6

 

 

Behandelen juridische aspecten handhaving

Voldoende

2

2

 

 

Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten

Voldoende

4

4

 

 

Ketentoezicht

Niet beoordeeld

 

BOA

Niet beoordeeld

 

Bouwfysica

Voldoende

4

4

 

 

Brandveiligheid

(Nog) niet voldoende

1

1

 

 

Constructieve veiligheid

Voldoende

4

4

 

 

Bouwakoestiek

Niet beoordeeld

 

Sloop en asbest

(Nog) niet voldoende

1

1

 

 

Afvalwater (indirecte lozingen)

Niet beoordeeld

 

Bodem, bouwstoffen, water

Niet beoordeeld

 

Externe veiligheid

Niet beoordeeld

 

Geluid

Niet beoordeeld

 

Groen en ecologie

(Nog) niet voldoende

1

 

1

 

Luchtkwaliteit

Niet beoordeeld

 

Stedenbouw en inrichting openbare ruimte

(Nog) niet voldoende

2

2

 

 

Exploitatie en planeconomie

(Nog) niet voldoende

1

1

 

 

Cultuurhistorie

(Nog) niet voldoende

1

1

 

 

 

Opmerkingen:

 • In de bovenstaande tabel is bij meerdere deskundigheidsgebieden aangegeven dat de voorlopige conclusie ‘Niet beoordeeld’ is. De reden hiervoor is dat deze deskundigheidsgebieden dan wel taken bij de omgevingsdienst zijn belegd;

 • De oorzaak dat bij een aantal deskundigheden de voorlopige conclusie ‘(Nog) niet voldoende’ wordt aangegeven, ligt in het feit dat het aantal medewerkers die vallen onder deze deskundigheden minder is dan minimaal volgens de VTH-kwaliteitscriteria wordt voorgeschreven. Door medewerkers op te leiden en/of de samenwerking aan te gaan met buurgemeenten en de omgevingsdienst, wordt aan de criteria van deze deskundigheidsgebieden voldaan.

 

 

Bijlage 2 Specificatie per taakveld

 

 

2.1 Inleiding

In het Handhavinguitvoeringsprogramma (hierna te noemen HUP) wordt per taakveld aangegeven waarop het toezicht zich in 2019 richt, waarbij is aangegeven hoeveel controles per taakveld worden uitgevoerd en hoeveel ureninzet hiermee is gemoeid. Per taakveld is het soort controle verschillend. Zo worden binnen de taalvelden Milieu, Brandveiligheid en T&H Kwaliteit Kinderopvang voor het overgrote deel periodiek (repeterend) controles bij de bedrijven en instellingen uitgevoerd. Dit is deels ook het geval binnen het taakveld Apv & BW, waarbij het dan gaat om reguliere horecacontroles. Hierbij wordt erop toegezien of het reguliere gebruik van de bedrijven en instellingen overeenkomstig de wet- en regelgeving is. Daarnaast worden binnen de taakvelden BWT & RO en Apv & BW ‘afrondende’ controles uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of percelen, gebouwen, bouwwerken, evenementen, objecten e.d. overeenkomstig de wet- en regelgeving zijn gebouwd respectievelijk worden uitgevoerd. In de onderhavige bijlage wordt per taakveld specifieker aangegeven waarop het toezicht is gericht. Het toezicht vindt hierbij risico gestuurd plaats, dus de nadruk van het toezicht ligt op die onderwerpen waarbij het risico op negatieve effecten bij het niet naleven van de regels het grootst is. Omdat hierboven is aangegeven dat het soort controle per taakveld verschillend is, kan de uitwerking van de specificatie ook verschillen.

 

2.2 Taakveld Milieu

Het toezicht binnen het taakveld Milieu vindt grotendeels plaats door middel van het periodiek controleren van milieu-inrichtingen (bedrijven). Tijdens de controles wordt nagegaan of door het uitoefenen van het bedrijf het milieu en de omgeving niet onevenredig worden geschaad. De milieu-inrichtingen kunnen worden verdeeld in verschillende branches. In het onderstaande overzicht wordt per branche aangegeven op welke onderwerpen expliciet het toezicht in 2019 is gericht.

 

Overzicht prioriteiten per branche

 

Branche

Vee-houderij

Horeca, recreatie & sport

Detail-handel

Garage-bedrijf

Loon-

bedrijf

Indu-strie

Opslag- & Trans-

port

Metaal-/ timmer-bedrijf

Jacht-

haven

Onder-werpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stal-systeem

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal stuks melk- en jongvee

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag vaste mest / mest-scheider

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestsilo of –zak

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag kuilvoer en bij-producten

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieselolie-tank (Kiwa gekeurd)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Branche

Vee-houderij

Horeca, recreatie & sport

Detail-handel

Garage-bedrijf

Loon-

bedrijf

Indu-strie

Opslag- & Trans-

port

Metaal-/ timmer-bedrijf

Jacht-

haven

Onder-werpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag afval-stoffen (oliën, accu’s e.d.)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Afvoer afvalstof-fen ( ge-scheiden )

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Olie-afscheider

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

Opslag gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

Afvoer gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Wasplaats (vloeistof-dichtheid)

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Brand-blussers

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

Nooduit-gangen en nood-verlichting

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Vetvang -put

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Afvoer van frituurvet

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig-heid deksels bij frituurvet

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Logboek airco en koeling

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Energie-verbruik

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2.3 Taakveld Brandveiligheid

Net als binnen het taakveld Milieu worden binnen het taakveld Brandveiligheid periodiek controles uitgevoerd bij inrichtingen (bedrijven en instellingen). De nadruk ligt hier bij het brandveilig gebruik van de betreffende panden, de voorzieningen om brand zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de mensen bij brand zo snel mogelijk het pand kunnen verlaten. Het gebruik van de bedrijven en instellingen kan worden onderverdeeld in verschillende soorten. In het onderstaande schema wordt per soort gebruik aangegeven op welke onderwerpen het toezicht in 2019 expliciet is gericht.

 

Overzicht prioriteiten per soort gebruik

 

Soort gebruik

Verzorging / logies (> 50 personen en bedlegerig)

Dagverblijf > 10 personen (scholen, kinder-opvang e.d.)

Verzorging / logies (10-50 personen en niet zelfredzaam)

Bijeenkomst-functie

Recreatie

Evenementen

Onderwerpen

 

 

 

 

 

 

Brandmeld-installatie (BMI)

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

BHV-organisatie

X

X

X

X

X

X

Brand-/rook-scheidingen

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Vluchtwegen/

-uitgangen

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Blusmiddelen

X

X

X

X

X

X

Certificaten/ keuringen

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Opstelling/ inventaris

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Aankleding ruimten

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

Stands/kramen/

Podia e.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Bereikbaarheid/ bluswater

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Gelijkwaardigheid/ gedrag

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.4 Taakveld BWT & RO

In tegenstelling tot de taakvelden Milieu en Brandveiligheid is het toezicht binnen het taakveld BWT & RO op een bouwwerk, gebouw of perceel afrondend en niet periodiek. Wanneer de bouw van een bouwwerk of gebouw wordt opgeleverd, wordt vervolgens het toezicht hierop afgerond. Het toezicht binnen dit taakveld richt zich op het oprichten van bouwwerken en gebouwen (sub-taakveld BWT) en op het gebruik van gebouwen en percelen (sub-taakveld RO). Voorts wordt het toezicht uitgevoerd op basis van verleende omgevingsvergunningen en naar aanleiding van reguliere controles, al dan niet in navolging op handhavingsverzoeken, klachten of meldingen. In de onderstaande twee overzichten wordt per sub-taakveld de prioriteiten per bouwwerk, gebouw en gebruik aangegeven. In eerste instantie vindt de prioritering plaats per soort bouwwerk, gebouw en het gebruik van een perceel (inclusief opstallen) in relatie tot de (constructieve) veiligheid, gezondheid en de impact op de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit. Daarnaast is de prioritering tot stand gekomen op basis van de opgedane ervaring door de toezichthouders van de afgelopen jaren (hoe vaak komt een overtreding voor) in combinatie met de ontvangen handhavingsverzoeken, klachten en meldingen.

 

Prioriteiten sub-taakveld BWT per soort bouwwerk/gebouw

 

Prioriteit

Soort bouwwerk/gebouw

Aanpak

1

Illegale bouw/verbouw/sloop (in afwijking of zonder melding of omgevingsvergunning

Door gericht actief toezicht en naar aanleiding van handhavingsverzoeken, klachten en meldingen worden overtredingen opgespoord en waar nodig volgt een handhavingsprocedure;

Naast toezicht en handhaving worden communicatie en informatie ingezet om overtredingen te voorkomen.

1

Bedrijfsmatige en publieke gebouwen met een hoge gebruiksintensiteit

 

1

Nieuwbouw en verbouw (o.b.v. omgevings-vergunningen)

 

1

Illegale reclameborden (bouwwerken)

 

2

Publiektoegankelijke infrastructurele bouwwerken (bruggen, viaducten e.d.)

Controle van de meldings- en vergunning-voorschriften. Het inhoudelijke accent is afhankelijk van het type gebouw dan wel bouwwerk;

Alle meldingen en vergunningen worden minimaal 1x tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden gecontroleerd;

Op basis van constateringen tijdens reguliere controles en n.a.v. handhavings-verzoeken, klachten en meldingen wordt toezicht gehouden en bij overtredingen een handhavingsprocedure opgestart.

2

Slopen en sloopmeldingen met asbest

 

2

Monumenten / beschermde stads- en dorpsgezichten

 

2

Vergunningsvrije bouwwerken en gebouwen (advisering / beoordeling)

 

3

Erf- en tuinafscheidingen

Voor deze onderwerpen zijn in beginsel geen uren gereserveerd;

N.a.v. handhavingsverzoeken, klachten en meldingen en steekproefsgewijs wordt toezicht gehouden en bij overtredingen eventueel een handhavingsprocedure opgestart;

Eventuele inzet gaat ten koste van meer prioritaire onderwerpen.

3

Renovatie / duurzaamheid

 

 

Prioriteit

Omschrijving

1

Hoge prioriteit

2

Middelhoge prioriteit

3

Lage prioriteit

 

Prioriteiten sub-taakveld RO per soort gebruik

 

Prioriteit

Soort gebruik

Aanpak

1

Strijdig gebruik recreatiewoningen

Door gericht actief toezicht en naar aanleiding van handhavingsverzoeken, klachten en meldingen worden overtredingen opgespoord en waar nodig volgt een handhavingsprocedure;

Naast toezicht en handhaving worden communicatie en informatie ingezet om overtredingen te voorkomen.

1

Illegaal ligplaats innemen

 

2

Bewoning in strijd met het bestemmings-plan (o.a. strijdig gebruik reguliere woningen, illegale huisvesting arbeidsmigranten, gebruik bedrijfswoning als burgerwoning)

Op basis van constateringen tijdens reguliere controles en n.a.v. handhavingsverzoeken, klachten en meldingen wordt toezicht gehouden en bij overtredingen een handhavingsprocedure opgestart.

2

Gebruik in strijd met het bestemmingsplan (vangnet)

 

2

Activiteiten zonder of in strijd met een aanlegvergunning

 

3

Bedrijf binnen een woonbestemming

Voor dit onderwerp zijn in beginsel geen uren gereserveerd;

N.a.v. handhavingsverzoeken, klachten en meldingen en steekproefsgewijs wordt toezicht gehouden en bij overtredingen eventueel een handhavingsprocedure opgestart;

Eventuele inzet gaat ten koste van meer prioritaire onderwerpen.

 

Prioriteit

Omschrijving

1

Hoge prioriteit

2

Middelhoge prioriteit

3

Lage prioriteit

 

2.5 Taakveld Apv & BW

Het toezicht binnen het taakveld Apv & BW vindt plaats op de openbare weg, het openbaar gebied en is dus enorm uitgestrekt en gevarieerd. Daarnaast vindt het toezicht zowel periodiek plaats op het gebruik (horeca, kansspelen, e.d.) als ‘afrondend’ op activiteiten en objecten zoals evenementen, parkeren, ligplaats innemen, aankondigingsborden, stalling en voorwerpen op de openbare weg, standplaatsen, afval en. De prioritering van de onderwerpen heeft plaatsgevonden op basis van de afweging in welke mate de openbare orde en veiligheid in het geding is. Daarnaast is rekening gehouden met de opgedane ervaring tijdens het toezicht van de afgelopen jaren en op basis van het aantal handhavingsverzoeken, klachten en meldingen.

 

Prioriteiten taakveld Apv & BW per onderwerp

 

Prioriteit

Onderwerp

Aanpak

1

Evenementen (vooroverleg, (leeftijds)-controles, sluitingstijd, evaluatie e.d.)

Door gericht actief toezicht én naar aanleiding van handhavingsverzoeken, klachten en meldingen worden overtredingen opgespoord en waar nodig volgt een handhavingsprocedure;

Naast toezicht en handhaving worden communicatie en informatie ingezet om overtredingen te voorkomen.

1

Jaarwisseling (vooroverleg, organisatie, controles, carbidschieten, evaluatie e.d.)

 

1

Horeca (DHW-controles, leeftijdcontroles, exploitatie, terrassen, kansspelen e.d.)

 

1

Illegale aankondigings- en evenementen-borden

 

1

Parkeren blauwe zones

 

1

Parkeerexcessen (Hfd 5 - artikelen 5:2 - 5:12 Apv)

 

1

Honden (poep, loslopen, agressie)

 

1

Aanbieden van afval (afvalstoffen-verordening)

 

1

Dumpingen van afval in de openbare ruimte

 

1

Illegaal ligplaats innemen

 

2

Winkeluitstallingen

Voor deze onderwerpen zijn in beginsel geen uren gereserveerd;

N.a.v. handhavingsverzoeken, klachten en meldingen en steekproefsgewijs wordt toezicht gehouden en bij overtredingen eventueel een handhavingsprocedure opgestart;

Eventuele inzet gaat ten koste van meer prioritaire onderwerpen.

2

Voorwerpen op of aan de weg (artikel 2:10 Apv)

 

2

Standplaatsen

 

3

Vrijhouden van ijswegen (Elfstedenroute)

 

 

Prioriteit

Omschrijving

1

Hoge prioriteit

2

Middelhoge prioriteit

3

Lage prioriteit

 

2.6 Taakveld T&H Kwaliteit Kinderopvang

Het toezicht en de handhaving binnen dit taakveld worden gezamenlijk uitgevoerd door de GGD en de gemeente. Hierbij neemt de GGD het toezicht voor haar rekening en de gemeente voert de handhaving uit. Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie van kinderdagverblijven, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang. Het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang is verdeeld onder 7 domeinen, namelijk Kinderopvang, gastouderopvang, gastouderbureau in de zin van de wet, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en inrichting, Ouderrecht en Kwaliteit gastouderbureau. Vervolgens zijn de domeinen onderverdeeld in verschillende onderwerpen. In het onderstaande overzicht zijn per domein de onderwerpen weergegeven. De informatie in het overzicht (verkorte versie) is afkomstig uit de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang De Fryske Marren’, die op 12 december 2017 zijn vastgesteld en op 3 januari 2018 in werking zijn getreden.

 

Prioriteiten taakveld T&H Kwaliteit Kinderopvang - Afwegingsoverzicht T&H Kwaliteit dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureau (verkorte versie)

 

Prioriteit

Domein & Onderwerp

 

Kinderopvang, gastouderopvang, gastouderbureau in de zin van de wet

1

Exploitatie van buitenschoolse opvang, kinderopvangverblijf, gastouderbureau, gastouderopvang of alle kinderopvangvoorzieningen zonder toestemming van het college van b&w

1

Onverwijld melden van wijzigingen van alle kinderopvangvoorzieningen aan het college van b&w

1

Naleving van de kadervoorschriften door buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, gastouderbureau en gastouderopvang.

 

Pedagogisch klimaat

1

Pedagogisch beleidsplan voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en gastouderbureau

2

Inhoud pedagogisch beleidsplan voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en gastouderbureau

2

Pedagogische praktijk buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, gastouderbureau en gastouderopvang

1

Kinderdagverblijf / voorschoolse educatie – stimuleren ontwikkelingsdomeinen, aanwezigheid beroepskrachten en feitelijk aanwezige kinderen

2

Kinderdagverblijf / voorschoolse educatie – beschikking over getuigschrift/ beroepskwalificatie, aanwezigheid opleidingsplan opstellen leerprogramma

2

Inrichting administratie voorschoolse educatie – aanwezigheid lijst beroepskrachten inclusief diploma’s en getuigschriften

 

Personeel en groepen

1

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Personenregister - Alle kinderopvangvoorzieningen

1

Passende beroepskwalificatie of deskundigheidseisen / algemeen - buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en gastouderopvang

2

Passende beroepskwalificatie / meertalige opvang – buitenschoolse opvang

2

Inrichting administratie beroepskwalificatie, getuigschrift en certificaat - buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, gastouderbureau

1

Opvang in groepen / stabiliteitseisen –opvang in stam- of basisgroepen in buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

2

Opvang in groepen / stabiliteitseisen – eisen aan maximale omvang stam- of basisgroepen buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

1

Opvang in groepen / stabiliteitseisen –opvang in en omvang van stam- of basisgroepen in kinderdagverblijf

1

Opvang in groepen / stabiliteitseisen – eisen aan maximale omvang stam- of basisgroepen gastouderopvang

1

Beroepskracht/kind-ratio – aantal beroepskrachten buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

1

Gebruik voorgeschreven voertaal – Alle kinderopvangvoorzieningen

 

Veiligheid en gezondheid

1

Veiligheids- en gezondheidsbeleid – Buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

1

Inventarisatie veiligheids- en gezondheidsrisico’s – gastouderbureau en gastouderopvang

1

Meldcode kindermishandeling – alle kinderopvangvoorzieningen

 

Accommodatie en inrichting

2

Binnen- en buitenruimte – buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

1

Woning – gastouderopvang / rookvrij

2

Woning – gastouderopvang / voldoende speel- en slaapruimte en passend ingericht

 

Ouderrecht

2

Informatieverstrekking – alle kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureau

2

Oudercommissie – alle kinderopvangvoorzieningen

2

Reglement oudercommissie - alle kinderopvangvoorzieningen

3

Samenstelling oudercommissie – alle kinderopvangvoorzieningen

3

Klachten en geschillen – alle kinderopvangvoorzieningen

2

Inrichting administratie – alle kinderopvangvoorzieningen

1

Inrichting administratie – gastouderbureau / inzichtelijke betalingen van vraagouders aan gastouders

2

Inrichting administratie – gastouderbureau / schriftelijke overeenkomst vraagouder

 

Kwaliteit gastouderbureau

1

Kwaliteitscriteria gastouderbureau – per voorziening beoordelen hoeveel kinderen in welke leeftijd kunnen worden opgevangen

2

Kwaliteitscriteria gastouderbureau – overige kwaliteitscriteria

2

Zorgplicht gastouderbureau – op jaarbasis 16 uur besteden aan begeleiding en bemiddeling

1

Zorgplicht gastouderbureau – telefonische bereikbaarheid voor vraag- en gastouders

1

Zorgplicht gastouderbureau – overige voorschriften welke niet nageleefd worden (o.a. medewerkingsplicht, aanwijzing of bevel, exploitatieverbod)

 

Prioriteit

Omschrijving

1

Hoge prioriteit

2

Middelhoge prioriteit

3

Lage prioriteit