Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 137878Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lange Brinkweg 62 in Soest

De gemeente heeft op 29 mei 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2166692 voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van de woonboerderij, het gebruik daarvan als vrijstaande woning en het afwijken van het bestemmingsplan voor het vervangen van het bijgebouw op locatie Lange Brinkweg 62 in Soest. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het volgende:

  • Bouw

  • Het slopen van een bouwwerk

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak.

Procedure

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning? Dan kunt u, binnen zes weken na 30 mei 2019 schriftelijk bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Als bij de verleende vergunning of het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.