Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2019

 

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

mede gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2019.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • d.

  supermarkt: zelfbedieningszaak met een grote verscheidenheid aan levensmiddelen.

 

Artikel 2 - (Algemene) vrijstelling voor zon-, feest- en werkdagen

 

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling:

  • a.

   elke zondag voor supermarkten van 13.00 tot 18.00 uur;

  • b.

   elke tweede zondag van de maand voor winkels in Wehl en Gaanderen;

  • c.

   elke laatste zondag van de maand voor winkels in de binnenstad en tuin- en autobranche van 12.00 tot 18.00 uur;

  • d.

   elke zondag voor winkels PDV-locaties Wijnbergen en Verheulsweide van 12.00 tot 18.00 uur in de periode van 30 mei 2019 tot en met 29 mei 2020; vanaf 30 mei 2020: elke laatste zondag van de maand van 12.00 tot 18.00 uur.

 • 2.

  De winkels in Wehl, Gaanderen, de tuin- en de autobranche en binnenstad krijgen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar extra open te gaan. Deze regel geldt ook voor de winkels PDV-locaties vanaf 30 mei 2020. Voor het verkrijgen van een extra koopzondag hoeft geen bijzonder evenement georganiseerd te worden. De ondernemersverenigingen/ branches laten wel op tijd (minimaal een maand van tevoren) aan de gemeente weten op welke zondagen zij extra open gaan.

 • 3.

  1. De vrijstelling als bedoeld in eerste lid, onder a geldt niet op:

 • a.

  Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag;

 • b.

  Goede Vrijdag, na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.

  2. De vrijstelling als bedoeld in eerste lid onder b,  en lid 2 geldt niet op:

 • a.

  Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag;

 • b.

  Goede Vrijdag, na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.

 • c.

  Voor detailhandel op bedrijventerreinen (uitgezonderd PDV-locaties Wijnbergen, Verheulsweide en aanpalende detailhandel, Nijverheidsweg Wehl).

 

Artikel 3 - Individuele ontheffingen

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover de aanvraag betrekking heeft op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag en op werkdagen na 22.00 uur en voor 06.00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 

Artikel 4 - Beslistermijn

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

 

Artikel 5 - Intrekken of wijzigen ontheffing

 

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn, of

 • 6.

  de houder dit verzoekt.

 

Artikel 6 - Toezicht

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7 - Openstelling anders dan voor verkoop

 

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

 • b.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 

Artikel 8 - Culturele evenementen

 

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

   

Artikel 9 - Bejaardenoorden

 

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

 

Artikel 10 – Ramadan

 

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

 

Artikel 11 - Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2017 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 30 mei 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2019.

  

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Doetinchem in zijn vergadering van 29 mei 2019,

   

griffier voorzitter

Naar boven