Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 137359Overige besluiten van algemene strekkingAanwijsbesluit toezichthouders Dienst Vervoer en Ondersteuning gemeente Hoogeveen

 

De burgemeester van de gemeente Hoogeveen,

 

overwegende dat:

er in Hoogeveen overlast wordt ervaren als gevolg van de vestiging van een Extra begeleiding en toezichtlocatie in Hoogeveen;

de Nationale politie eenheid Noord Nederland en de Dienst Vervoer en Ondersteuning afspraken hebben gemaakt over de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren ten einde de overlast te beperken;

om hun taak goed te kunnen vervullen de Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de Dienst Vervoer en Ondersteuning door de burgemeester dienen te worden aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening 2007;

gelet op:

 

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 58 van de Algemene plaatselijke verordening 2007;

 

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende ‘Aanwijsbesluit toezichthouders Dienst Vervoer en Ondersteuning gemeente Hoogeveen’:

 

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1.

  Als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 58 van de Algemene plaatselijke verordening 2007 worden aangewezen de Buitengewoon Opsporingsambtenaren, Domein 6 Generieke opsporing, van de Dienst Vervoer en Ondersteuning.

 • 2.

  De Buitengewoon Opsporingsambtenaren worden aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening 2007 betreffende de openbare orde.

Artikel 2 Slotartikel
 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijsbesluit toezichthouder DV&O gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, werkt terug tot en met 1 mei 2019 en geldt tot 1 februari 2020.

Hoogeveen. 9 mei 2019

De Burgemeerster van Hoogeveen

K. Looshuis