Wijziging gemeenschappelijke regeling

Het college en de burgemeester van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder- Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland op 7 januari 2019 heeft besloten om de deelnemende gemeenten voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland te wijzigen;

 

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor onderstaande wijzigingen;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland als volgt te wijzigen:

 

 

 

Aanhef

In de aanhef worden de namen van de gemeente Geldermalsen en Neerijnen vervangen door West Betuwe. Gelet op de gemeentelijke herindeling wordt het verzorgingsgebied van Werkzaak Rivierenland uitgebreid met de oude kern Lingewaal.

 

 

Artikel 4

Aan artikel 4, lid 7, wordt een onderdeel toegevoegd, waarna dit eerste lid als volgt komt te luiden:

De taak genoemd in het eerste lid wordt door het openbaar lichaam niet volledig uitgevoerd voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe en West Maas en Waal. Voor Buren en Neder-Betuwe wordt alleen de taak Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd en voor West Maas en Waal alle taken behalve de Wet sociale werkvoorziening. Voor West Betuwe geldt dat de uitvoering van de taak Wet Sociale werkvoorziening voor de oude gemeente Lingewaal bij de gemeenschappelijke regeling Avres blijft.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019, onverminderd het bepaalde in artikel 26, tweede lid, van de wet gemeenschappelijke regelingen.

 

 

Het college van de gemeente West Maas en Waal stemt in met het gemeentelijke regeling Werkzaak Rivierenland.

datum: 15 mei 2019

P.G. Arissen V. van Neerbos

Secretaris burgemeester

De burgemeester van de gemeente West Maas en Waal

V. van Neerbos

Naar boven