Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 135703Plannen | ruimtelijkGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vreeswijk gemeente Nieuwegein en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 22 mei 2019 (2019-126) het bestemmingsplan Vreeswijk – NL.IMRO.0356.BPVR2017-VA03 met bijbehorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders op 16 april 2019 hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld ten gevolge van de geluidbelasting afkomstig van de Museumwerf.

 

Het bestemmingsplan Vreeswijk betreft een herziening van de bestemmingsplannen Vreeswijk-Noord (deels) en Kom Vreeswijk. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel is rondom de Museumwerf de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ vergroot en is de geluidszone aangepast. Dit om de huidige geluidssituatie van de Museumwerf goed vast te leggen. Daarnaast is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.

 

Wijzigingen bestemmingsplan

I. naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 

Toelichting

1 In paragraaf 3.3.1 is de tekst onder ‘specifieke situatie Vreeswijk’ en de conclusie als volgt aangepast:

 

Specifieke situatie Vreeswijk

Het bestemmingsplan Vreeswijk is grotendeels consoliderend van aard. De geluidsbronnen van de museumwerf Vreeswijk vallen niet binnen de huidige geluidscontour en gebiedsaanduiding industrieterrein ( geluidgezoneerd industrieterrein). Doordat de huidige activiteiten van de museumwerf niet passen binnen het huidige bestemmingsplan wordt dit in het nieuwe bestemmingsplan aangepast. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de geluidscontour van de museumwerf vergroot en de gebiedsaanduiding industrieterrein uitgebreid. De grootte van het bedrijf ten opzichte van de huidige situatie blijft gelijk en enkel een uitbreiding van de geluidsemissie van het bedrijf en de locatie waar geluidsbronnen toegestaan zijn wijzigt.

 

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schepen m.e.r.- beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productieoppervlak van 50.000 m2 (Besluit m.e.r . onderdeel D 32.6). Daarnaast is in het Besluit milieueffectrapportage opgenomen dat de de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein m.e.r .-plichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 hectare of meer (Besluit m.e.r . D11.3). De 'gebiedsaanduiding industrieterrein' betreft ca.7.500 m2 en het oppervlakte 'gebiedsaanduiding industrieterrein' neemt daarmee circa 1.500 m2 toe en blijft daarmee onder deze drempelwaarden. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r .-beoordeling'. In bijlage 10 is deze beoordeling openomen. Tevens zijn in de provinciale milieuverordening Utrecht geen activiteiten aangewezen die kunnen leiden tot m.e.r .-plicht.

 

Conclusie

Uit de informatie in de genoemde notitie blijkt dat het plangebied niet ligt in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status. De geluidseffecten op de omgeving zijn aanvaardbaar. De aard en omvang van het plan leiden dan ook niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen en daarmee is het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk.’

 

2 Aan paragraaf 3.3.2 is de volgende tekst toegevoegd:

 

‘Aan de richtafstand voor gevaar, geur en stof wordt niet voldaan. De scheepswerf dient in zijn bedrijfsvoering nu al rekening te houden met de omringende woningen. De activiteiten als gevolg van de uitbreiding van de aanduiding 'industrieterrein' zorgen verder niet voor een vermeerdering van de opslag van verstuivende grondstoffen wat maatgevend is voor het aspect stof. De activiteiten kunnen lokaal stof creëren (zoals schuren en slijpen) dit zal echter geen effect hebben buiten de bedrijfsgrenzen. Daarmee is een negatief effect op de omliggende woningen vanuit het aspect stof als gevolg van de uitbreiding van de aanduiding 'industrieterrein' uitgesloten. Door de vergroting van het geluidgezoneerde industrieterrein en de geluidzone veranderd het aspect geluid wel. Hierover wordt verder ingegaan in de paragraaf geluid.’

 

3 In paragraaf 3.3.5 is de conclusie als volgt aangepast:

 

Conclusie

Voor wat betreft de uitbreiding van de geluidcontour en de gebiedsaanduiding 'industrieterrein' van de museumwerf wordt opgemerkt dat deze geen deel uitmaken van beschermd natuurgebied zoals Natura-2000 of NNN. Gezien de afstand kunnen effecten als gevolg van de uitbreiding van de geluidsactiviteiten uitgesloten worden. Doordat het gebied al reeds bestaat uit een scheepswerf bestaat en dit niet veranderd kunnen effecten op soorten uitgesloten worden. Wijziging van de geluidcontour en de gebiedsaanduiding industrieterrein heeft daarnaast geen effect op beschermde planten- en diersoorten. Gelet op het verder conserverende karakter van het bestemmingsplan vormt het aspect ecologie geen belemmering voor de vaststelling.'

 

4 In paragraaf 3.3.8 is de conclusie als volgt aangepast:

 

Conclusie

Het bestemmingsplam is grotendeels consoliderend van aard. De geluidsbronnen van de museumwerf Vreeswijk vallen niet binnen de huidige geluidscontour en gebiedsaanduiding industrieterrein ( geluidgezoneerd industrieterrein). Doordat de huidige activiteiten van de museumwerf niet passen binnen het huidige bestemmingsplan wordt dit in het nieuwe bestemmingsplan aangepast. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de geluidscontour van de museumwerf vergroot en de gebiedsaanduiding industrieterrein uitgebreid. De grootte van het bedrijf ten opzichte van de huidige situatie blijft gelijk en enkel een uitbreiding van de geluidsemissie van het bedrijf en de locatie waar geluidsbronnen toegestaan zijn wijzigt. Met deze uitbreiding vallen een aantal woningen binnen de geluidscontour. Ter plaatse van de woningen ligt de geluidsbelasting onder de maximale ontheffingswaarde. Voor de woningen worden hogere waarden aangevraagd. Met deze aanvraag wordt gewaarborgd dat de woningen een aanvaardbare binnenwaarde hebben en kan ter plaatse van de woningen een aanvaardbaar akoestisch klimaat worden gegarandeerd.’

 

5 Aan paragraaf 3.3.10 is onder ‘specifieke situatie Vreeswijk’ de volgende tekst toegevoegd:

 

‘Het bestemmingsplan is overwegend consoliderend van aard. De beoogde uitbreiding van de geluidcontour en de gebiedsaanduiding industrieterrein van de museumwerf heeft geen gevolgen voor de verkeersgeneratie. Gezien de omvang van de beoogde ontwikkeling draagt het dan ook 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen. Er is daarnaast geen sprake van ontwikkelingen die een effect hebben op de luchtkwaliteit. Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan de luchtkwaliteitswetgeving. Er hoeft dan ook geen verdere toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden.’

 

Regels

1 In artikel 14.3 is de zinsnede “het innemen van een ligplaats ter vervanging van een bestaand woonschip ter plaatse van de aanduiding ‘woonschepenligplaats’ is uitsluitend toegestaan indien sprake is van een historisch schip” verwijderd.

 

II. de volgende ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht:

 

Verbeelding

1 De begrenzing van de dubbelbestemming ‘waarde – beschermd dorpsgezicht’ is aangepast. Op de volgende afbeelding is deze aanpassing weergegeven met de kleuren groen (toegevoegd) en rood (verwijderd).

 

 

Hoe kunt u stukken inzien?

- Het bestemmingsplan is vanaf dinsdag 4 juni 2019 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of analoog in te zien bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

- Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is analoog in te zien bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Tegen het bestemmingsplan kan door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken;

- een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (dit is dus allen voor bovenvermelde wijzigingen);

 

Beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder kan door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken.

 

Beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage zijn gelegd en bedraagt 6 weken.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

A de naam en het adres van de indiener;

B de dagtekening;

C een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

D de gronden van het beroep (motivering).

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld verkrijgt het bestemmingsplan een onherroepelijke status.

Tevens kan diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Nieuwegein, 3 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.