Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 133747VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Reglement van Orde

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 10 mei 2019, nr. /uit-19024666;

 

b e s l u i t :

 

aan het Reglement van Orde na artikel 7 twee artikelen toe te voegen luidende:

 

 

 

Artikel 7a Fractieondersteuners

 • 1.

  Elke fractie in de raad heeft het recht om maximaal twee personen aan te wijzen, niet zijnde leden van de raad, ter ondersteuning van het werk van de fractie, hierna te noemen fractieondersteuners.

 • 2.

  Fractieondersteuners leggen in handen van de voorzitter van de raad de eed of belofte bedoeld in artikel 14 van de Gemeentewet af.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde fractieondersteuners hebben recht op dezelfde informatie als raadsleden en hebben toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad, behoudens indien de raad met gesloten deuren vergadert zoals bedoeld in artikel 23 van de Gemeentewet.

 • 4.

  Fractieondersteuners ontvangen ten laste van de gemeente een vergoeding.

 • 5.

  Enkel dan bestaat recht op een vergoeding indien en zolang voldaan wordt aan de artikelen 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet.

 • 6.

  De vergoeding wordt uitbetaald op basis van een door de fractievoorzitter ondertekende en aan de voorzitter van de raad gezonden verklaring. In deze verklaring wordt vermeld:

  • -

   met ingang van welke datum betrokkene fractieondersteuner is;

  • -

   de hoogte van de (bruto) aan de fractieondersteuner te verstrekken vergoeding.

 • 7.

  De vergoeding wordt maandelijks rechtstreeks aan de fractieondersteuner uitbetaald. Aan degene die gedurende een gedeelte van een kalenderjaar fractieondersteuner is geweest, wordt de vergoeding naar evenredigheid van dat aantal dagen uitbetaald.

 • 8.

  Het recht op deze vergoeding vervalt:

  • -

   met ingang van de datum, genoemd in een door de fractievoorzitter ondertekende en aan de voorzitter van de raad gezonden verklaring waarin wordt vermeld met ingang van welke datum de uitbetaling van de vergoeding dient te worden beëindigd;

  • -

   op de dag dat de leden van de raad wegens een raadsverkiezing aftreden.

 

Artikel 7b Fractievergoeding

 • 1.

  Iedere fractie in de raad heeft recht op een fractievergoeding.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2011 bedraagt deze vergoeding € 6.250,00 per jaar.

 • 3.

  De vergoeding wordt vermeerderd met € 520,00 per jaar voor ieder raadslid in de fractie verminderd met één.

 • 4.

  Op de vergoeding wordt de in artikel 9 bedoelde (bruto) vergoeding voor een fractieondersteuner in mindering gebracht.

 • 5.

  De vergoeding mag uitsluitend worden aangewend voor kosten die de fractie maakt ten dienste van de uitoefening van het raadslidmaatschap door de leden van de fractie.

 • 6.

  De vergoeding mag in ieder geval niet worden aangewend voor:

  • -

   bestedingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en overige regelingen

  • -

   bestedingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • -

   bestedingen die betaald dienen te worden uit vergoedingen waarop de leden van de fractie op grond van deze verordening recht hebben;

  • -

   (her)verkiezing van raadsleden;

  • -

   buitenlandse reizen.

 • 7.

  In het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, wordt de fractievergoeding naar evenredigheid uitbetaald.

 • 8.

  Ieder jaar voor 1 mei dient een financiële verantwoording over de besteding van de fractievergoeding te worden ingediend bij de rekeningcommissie bedoeld in artikel 1 van de Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal. Indien daaruit blijkt dat bestedingen gedaan zijn in strijd met dit artikel, dan wel de fractievergoeding geheel of gedeeltelijk niet is aangewend, dient terugbetaling plaats te vinden, met dien verstande dat ieder jaar maximaal 25% van de fractievergoeding mag worden gereserveerd tot in totaal gedurende meerdere jaren maximaal € 6.250,00.”

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter