Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 133745Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen vanaf vrijdag 31 mei tot en met donderdag 11 juli 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Tuinbouwweg 7 in Maarssen te wijzigen van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is beëindigd. De bestemmingswijziging maakt het mogelijk om op de locatie te wonen zonder een agrarisch bedrijf te voeren.

Inzien

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.BPTuinbouwweg7MRS-VG01) vanaf vrijdag 31 mei raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 11 juli 2019. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwmeester (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan vanaf vrijdag 31 mei 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpwijzigingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden wijzigingsplan

Het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.