Gemeenteblad van Beuningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenGemeenteblad 2019, 13332VerordeningenVerordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Beuningen

Tekst van de regeling

 

De raad van de gemeente Beuningen,

 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 4 december 2018

 

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de

 

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Beuningen 2019

 

 

Artikel 1: de gemeente Beuningen kent de volgende eretekenen:

 • 1.

  De Erepenning van de gemeente Beuningen, uitgevoerd in zilver. Op de voorzijde centraal het gekroonde wapen van de gemeente, bovenlangs de tekst “Gemeente” en onderlangs “Beuningen”. De erepenning wordt uitgereikt met een zilveren steekspeld met gemeentewapen en onderlangs “Beuningen” en een oorkonde.

 • 2.

  De Draagspeld (speld van Verdienste) van de gemeente Beuningen, uitgevoerd in zilver. De draagspeld bevat het gemeentewapen met bovenlangs “Gemeente” en onderlangs “Beuningen”. Deze wordt uitgereikt met een oorkonde.

 • 3.

  Het Jeugdlintje van de gemeente Beuningen. Een ereteken voorzien van lint, uitgevoerd in zilver. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt met een draaginsigne en oorkonde.

 

Artikel 2: Toekenningscriteria

De Erepenning

De Erepenning kan als blijk van grote waardering worden toegekend aan, zowel inwoners als niet-inwoners en andere rechtspersonen van de gemeente Beuningen, waarbij

 • de verdiensten (minimale termijn tien tot vijftien jaar) betrekking hebben op tenminste één maatschappelijk terrein binnen de Beuningse gemeenschap;

 • de verdiensten ontplooid dienen te zijn gedurende een zichtbare tijdsbesteding van indicatief zes uren per week;

 • men een uitzonderlijke prestatie verricht heeft op nationaal of internationaal sportief- of cultureel gebied of enig ander gebied;

 • men in een incidentele situatie blijk heeft gegeven van bijzondere burgerzin, zoals bijvoorbeeld het redden van een medemens met gevaar voor eigen leven.

   

De Draagspeld (speld van Verdienste)

De Draagspeld kan als blijk van grote waardering worden toegekend aan, zowel inwoners als niet-inwoners en andere rechtspersonen van de gemeente Beuningen, die

 • zich op een bijzondere wijze voor (een deel) van de Beuningse gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Zij komen niet in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding of een Erepenning.

 • moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie);

 • een heldendaad verrichten.

   

Het Jeugdlintje (6 tot en met 18 jaar)

Het Jeugdlintje wordt uitgereikt aan Beuningse jongeren die zich op een bewonderenswaardige wijze inzetten. Het college van burgemeester en wethouders waardeert in het bijzonder:

 • als een jongere langdurig anderen helpt (bijvoorbeeld iedere dag de hond uitlaat voor een oude buurvrouw/buurman of een gehandicapt broertje/zusje dagelijks naar de sportclub brengt):

 • het opzetten van een actie voor een goed doel;

 • het organiseren van activiteiten in een buurt of wijk;

 • het verrichten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een culturele vereniging of sportvereniging;

 • het actief bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals zinloos geweld, pesten of alcoholgebruik (bijvoorbeeld door het starten van een actie);

 • het verrichten van een heldendaad (bijvoorbeeld een kind dat een ander uit het water redt);

 • het verrichten van een bijzondere prestatie die van waarde is voor de samenleving of gemeente op plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal of internationaal niveau (bijvoorbeeld een landelijke prijs wint voor een werkstuk).

   

Om de exclusiviteit te behouden dient onder de term langdurig minimaal één jaar te worden gelezen. Als een jongere voor de uitzonderlijke prestatie vanuit de Stichting Carnegie Heldenfonds een Carnegiemedaille heeft ontvangen dan vervalt de aanspraak op het Jeugdlintje.

 

Artikel 3: Voordracht en toekenning

 • 1.

  Voordracht voor toekenning van de Erepenning is voorbehouden aan elke inwoner van de gemeente Beuningen, leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Toekenning geschiedt bij besluit van college en wethouders. De uitreiking vindt plaats tijdens een passende gelegenheid en kan het hele jaar door gebeuren.

 • 2.

  Voordracht voor toekenning van de Draagspeld (speld van Verdienste) is voorbehouden aan elke inwoner van de gemeente Beuningen, leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Toekenning geschiedt bij besluit van college en wethouders. De uitreiking vindt plaats tijdens een passende gelegenheid en kan het hele jaar door.

 • 3.

  Voordracht voor toekenning van het Jeugdlintje is voorbehouden aan iedereen, waaronder elke inwoner van de gemeente Beuningen, scholen, verenigingen, leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, e.d.. Toekenning geschiedt bij besluit van college en wethouders. De uitreiking vindt plaats tijdens een passende gelegenheid maar vindt in de regel plaats op of rond de internationale dag voor de Rechten van het kind (in de maand november).

 • 4.

  Voordrachten voor de toekenning van alle eretekenen kunnen het hele jaar door gedaan worden.

 

Artikel 4: Uitreiking

Alle eretekenen worden uitgereikt door de burgemeester van Beuningen. De uitreiking kan op ieder bijzonder moment gebeuren.

 

Artikel 5: Registratie

Van elke toekenning van een ereteken wordt een dossier aangelegd in het Documentaire Informatie Systeem. Hierin staan de overwegingen die tot toekenning van het ereteken hebben geleid.

 

Artikel 6: Intrekking oude regeling

Deze verordening treedt in de plaats van de op 19 juni 1990 vastgestelde “Verordening regelende de instelling van de gemeente erepenning” en in plaats van de “Herziening toekenningscriteria zilveren erepenning en de gemeentelijke zilveren draagspeld” op 22 september 2009.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,