Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 132884Beschikkingen | afhandelingGedoogbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten tot het gedogen van de bouwwerkzaamheden bij Gebr. Aarts aan de Klaverpolderseweg 4 te Moerdijk, vooruitlopend op de definitieve beslissing op de gefaseerde aanvragen om omgevingsvergunning. De procedures voor vergunningverlening zijn inmiddels opgestart, doch is de besluitvorming niet vóór week 22 van 2019 af te ronden. Van beide aanvragen zijn de gemeentelijke beoordelingen afgerond waarbij de ontwerpbesluiten opgesteld kunnen worden. Doordat de toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nog op zich laat wachten kunnen beide aanvragen nog niet in de procedure worden gebracht. De wijzigingen zijn een verbetering ten opzichte van de bestaande, vergunde situatie waardoor in positieve zin de beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming zal worden afgerond. Daarmee is er voldoende zicht op legalisatie van de gevraagde bouwwerkzaamheden.

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van het gedoogbesluit aan aanvrager. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.