Gemeenteblad van Hattem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemGemeenteblad 2019, 132009VerordeningenGemeente Hattem – Eerste wijziging Verordening begrafenisrechten 2019

De Raad der gemeente Hattem;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 19 maart 2019, no 12241;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

DE EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2019 .

Artikel 1

Artikel 1b van de Verordening begrafenisrechten 2019 als volgt te wijzigen.

1b. particulier graf: een (kinder)graf, grafkelder, urnentuin of urnenelement, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

Artikel 2  

De Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2019 als volgt te wijzigen.

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

 

1.1

Voor het verlenen van het recht tot het doen begraven en begraven houden voor een periode van dertig jaar

1.817,00

1.2

Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.1 met een periode van tien jaar

376,00

1.3

Voor het verlenen van het recht tot het doen begraven en begraven houden van een persoon van 12 jaar of jonger met een periode van dertig jaar

1.199,00

1.4

Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.3 met een periode van tien jaar

376,00

1.5

Voor het verlenen van het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een urnengraf voor een periode van dertig jaar

1.817,00

1.6

Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.5 met een periode van tien jaren wordt geheven

376,00

1.7

Voor het verlenen van het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een urnennis voor een periode van dertig jaar

1.093,00

1.8

Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.7 met een periode van tien jaren wordt geheven

376,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

2.1

Voor het begraven c.q. opgraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

758,00

2.2

Voor het begraven c.q. opgraven van een lijk van een persoon beneden 12 jaar wordt geheven

379,00

2.3

Indien het begraven c.q. het bijzetten op buitengewone uren in het weekend plaats vindt, als omschreven in artikel 9, lid 3 van de beheersverordening, dan wordt het recht genoemd in de onderdelen 2.1 en 2.2 verhoogd met

116,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

3.1

Voor het bijzetten c.q. opgraven van een asbus in een particulier (urnen)graf, in een algemeen graf of een urnennis wordt geheven

249,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud (uitgegeven vanaf 1-1-2014)

 

 

4.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het graf, gekoppeld aan onderdeel 1.1, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van dertig jaar

1.571,00

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het graf, gekoppeld aan onderdeel 1.2, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van tien jaar

786,00

4.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het urnengraf, gekoppeld aan onderdeel 1.3, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van dertig jaar

1.571,00

4.4

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het urnengraf, gekoppeld aan onderdeel 1.4, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van tien jaar

786,00

4.5

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de urnennis, gekoppeld aan onderdeel 1.5, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van dertig jaar

786,00

4.6

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de urnennis, gekoppeld aan onderdeel 1.6, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van tien jaar

393,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud (uitgegeven tot 1-1-2014)

 

 

5.1

In afwijking van hoofdstuk 4 wordt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van voor 1 januari 2014 uitgegeven graven, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening van gedenktekens of een graftuin wordt per belastingtijdvak van een jaar geheven

78,00

5.2

Het recht als bedoeld in onderdeel 5.1 van deze tabel kan bij een graf uitgegeven voor onbepaalde tijd worden afgekocht door voldoening van een som ineens, gelijk aan 20 maal het tarief als bedoeld in onderdeel 5.1

 

 

5.3

Het recht als bedoeld in onderdeel 5.1 van deze tabel kan bij een reeds uitgegeven graf uitgegeven voor bepaalde tijd (lopende kalenderjaar en daarop volgende 29 jaar) voor afloop van de grafuitgiftetermijn worden afgekocht door voldoening van een som ineens, gelijk aan 20 maal het tarief als bedoeld in onderdeel 5.1 gedeeld door 30 en vermenigvuldigd met het resterende aantal jaren van de grafuitgiftetermijn.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Inschrijving en overboeken van particuliere (uren)graven en urnennissen

 

 

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt een recht geheven van

56,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Ruimen, schudden, verstrooien

 

 

7.1

Voor het op verzoek van de rechthebbende "schudden" van een graf, conform artikel 23, lid 5 van de beheersverordening, wordt een recht geheven van

1.472,00

7.2

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een graf, conform artikel 23, lid 5 van de beheersverordening, wordt een recht geheven van

1.698,00

7.3

Voor het verstrooien van as op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht geheven van

102,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Overige

 

 

8.1

Voor het stichten van een grafkelder worden de rechten als bedoeld in hoofdstuk 1 van deze tabel verhoogd met

611,00

8.2

Indien het recht op een (urnen)graf/nis tussentijds vervalt vindt geen restitutie van grafrecht en onderhoudsrecht plaats.

 

 

 

Artikel 3  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 4, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 4  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van heffing of, zo dat later is, op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2019.

  •  

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als “1e wijziging Begrafenisrechten 2019”.

  •  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 6 mei 2019.

De griffier,

De burgemeester,