Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 130179Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2019, Hilversum

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 231, 232, 246a, 255 lid 5 van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Hilversum;

 

gelet op het contract tussen de gemeente en UWV alsmede het aansluitprotocol GeVS (Suwinet-Inkijk);

 

besluiten:

 

De hieronder volgende bepalingen vast te stellen inzake Aanwijzing ambtenaren belastingen en mandaat inclusief Suwinet-inkijk:

 

Artikel 1 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaren

 

1. De medewerker gegevens I zijnde de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen (Team Gegevenshuis) wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (heffingsambtenaar).

2. De medewerker beleidsuitvoering II op het gebied van invordering (Team Administratiehuis) wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet.

3. De directeur van Tobias Beheer B.V. wordt aangewezen als de onbezoldigd gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen.

 

Artikel 2 Aanwijzing medewerkers belastingen

 

1. Als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel d van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers aangewezen:

 

• Medewerker gegevens I, medewerker kwaliteitscontrole (Team Gegevenshuis);

• Medewerker gegevens I, coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) gegevens III, belastingmedewerker heffen (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) gegevens IV, belastingmedewerker heffen (Team Gegevenshuis);

• Medewerker beleidsuitvoering II, senior afhandelaar bezwaarschriften/juridisch medewerker (Team Gegevenshuis);

• Medewerker Adviseur IV juridisch beleidsmedewerker (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) bedrijfsvoering III, belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis);

• Medewerker beleidsuitvoering II, senior belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis);

• Medewerker beleidsuitvoering III, belastingmedewerker invordering/kwijtschelding (Team Administratiehuis);

• Medewerker systemen II, applicatiebeheerder werkveld belastingen (Team Bedrijfsondersteuning).

 

2. Als de onbezoldigde gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastin-gen, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet wordt de directeur van Tobias Beheer B.V. aange-wezen.

 

Artikel 3 Aanwijzing inlichtingenverplichtingen

 

1. Als de gemeenteambtenaren, belast met de heffing en de invordering van de gemeentelijke belas-tingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krach-tens artikel 246a van de Gemeentewet, worden de volgende medewerkers aangewezen:

 

• Medewerker gegevens I, medewerker kwaliteitscontrole (Team Gegevenshuis);

• Medewerker gegevens I, coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) gegevens III, belastingmedewerker heffen (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) gegevens IV, belastingmedewerker heffen (Team Gegevenshuis);

• Medewerker beleidsuitvoering II, senior afhandelaar bezwaarschriften/juridisch medewerker (Team Gegevenshuis);

• Medewerker Adviseur IV juridisch beleidsmedewerker (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) bedrijfsvoering III, belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis);

• Medewerker beleidsuitvoering II, senior belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis);

• Medewerker beleidsuitvoering III, belastingmedewerker invordering/kwijtschelding (Team Administratiehuis);

• Medewerker systemen II, applicatiebeheerder werkveld belastingen (Team Bedrijfsondersteuning).

 

2. Als de gemeenteambtenaren, belast met de heffing en de invordering van artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken, worden de volgende medewerkers aangewezen:

 

• Medewerker gegevens I, makelaar/taxateur (Team Gegevenshuis);

• Medewerker gegevens II, taxateur (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s), adviseur basisregistraties BAG (Team Gegevenshuis);

• Medewerker(s) gegevens III, beheerder basisregistraties BAG (Team Gegevenshuis);

• Medewerker systemen I, kwaliteitscontroller/applicatiebeheerder (Team Bedrijfsondersteuning).

 

Artikel 4 Belastingdeurwaarder/betekenaar

 

1. Als onbezoldigde gemeenteambtenaren die de bevoegdheid hebben om op te treden als belasting-deurwaarder/betekenaar, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, zoals be-doeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers werkzaam voor Tobias Beheer B.V. (via inhuur van PB Overheden) aangewezen:

 

• E.H.P. de Wekker, geboren 5 maart 1956, te Leiden;

• J.A. Pruijn, geboren 13 september 1960, te Voorburg;

• M.J.H. Verkleij, geboren 2 juni 1956, te Utrecht;

• A.D. Oostdijck, geboren 9 maart 1981, te Meppel;

• R.M. Heppener, geboren 1 april 1982, te Leidschendam;

• J.M. van Oudenaarden, geboren 12 december 1967, te Rozenburg.

• C.J. de Man, geboren 29-12-1967, te Veenendaal

• C.J. de Man, geboren 19-5-1975, te Veenendaal

• J.C de Bruijn, geboren 16-2-1973, te Vlaardingen

 

2. Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastin-gen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet wordt de volgende medewerker aangewezen:

 

• mevrouw J. van der Gant – de Hondt (medewerker beleidsuitvoering II zijnde de senior belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis), geboren op 22 juni 1957, te Hilversum.

 

Artikel 5 Belastingdeurwaarder/raadpleger in het kader van Suwinet-inkijk

 

1. Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastin-gen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet en daarmee als de gemeentelijke belastingdeurwaarder in het kader van de autorisaties volgens Suwinet-Inkijk wordt de volgende medewerker aangewezen:

 

• mevrouw J. van der Gant – de Hondt, medewerker beleidsuitvoering II zijnde senior belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis), geboren op 22 juni 1957, te Hilversum.

 

2. Als de gemeenteambtenaar van belastingen belast met het invoeren van Burger Service Num-mers (BSN) in het filter van de Suwinet-Inkijk wordt de volgende medewerker aangewezen:

 

• mevrouw Y. Hoveling (medewerker bedrijfsvoering III zijnde belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis), geboren op 2 september 1958, te Amsterdam.

 

3. Als de gemeenteambtenaar zijnde de zogenaamde security officer belast met de beveiligingen en de bescherming van de privacy van de gegevens wordt aangewezen:

 

• Medewerker Adviseur II, werkzaam als CISO (Chief Information Security Officer) binnen het team Organisatieontwikkeling.

 

4. Wijzigingen in de onder artikel 5 genoemde aangewezen personen worden gemeld bij de mede-werker beleidsuitvoering I zijnde de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering (Team Administratiehuis), en deze zal een schriftelijk verzoek tot wijziging neer-leggen bij de medewerker systemen II binnen het werkveld van de gemeentelijke belastingen op het gebied van applicatiebeheer (Team Bedrijfsondersteuning).

 

Artikel 6 Oninbaar verklaren

 

Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers aangewezen:

 

• mevrouw J. van der Gant – de Hondt, medewerker beleidsuitvoering II zijnde de senior belastingmedewerker invordering (Team Administratiehuis), geboren op 22 juni 1957, te Hilversum.

 

Artikel 7 Beroepsprocedures rechtbank en Gerechtshof

 

1. Aan de medewerker adviseur IV binnen het werkveld van de gemeentelijke belastingen (Team Gegevenshuis), de medewerker beleidsuitvoering II binnen het werkveld van de gemeentelijke belastingen (Team Gegevenshuis) en de medewerker gegevens III binnen het werkveld van de gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen (Team Gegevenshuis) wordt de bevoegdheid verleend tot het optreden bij beroepsprocedures bij de rechtbank en hoger beroep bij het Gerechtshof ter zake van de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen.

 

2. Beslissingen in administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen worden namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend door de teammanager administratiehuis.

 

Artikel 8 Aanhaling en inwerkingtreding

 

1. Het “Aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2018”, vastgesteld bij collegebesluit van 2 oktober 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang het besluit, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Het besluit treedt in werking vanaf 21 mei 2019.

3. Dit besluit wordt aangehaald als het “Aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2019”.

 

Hilversum, 21 mei 2019

burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes