Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2019, 127012Verordeningen



Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende wijziging van de Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022

 

Besluitnummer: 190009311

 

Het college van de gemeente Lelystad;

 

 • -

  gelet op artikel 9.4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

 • -

  overwegende dat het gewenst is dat de aanvraagtermijn voor deze subsidieregeling wordt verlengd tot en met 1 juni van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

Besluit:

 

De Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 te wijzigingen.

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022

 • 1.

  Artikel 7 van de Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Artikel 7. Aanvraag

De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend uiterlijk op 1 juni van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De aanvraag tot subsidieverlening moet voldoen aan de ASVL en gebaseerd zijn op de voor het aangevraagde subsidiejaar geldende vastgestelde werkagenda.

 

Artikel II Overgangsbepaling

Aanvragen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit door het college zijn ontvangen worden beoordeeld en afgehandeld op grond van de Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022, zoals deze geldt op het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treed in werking de dag na bekendmaking

Lelystad, 14 mei 2019;

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,